Vuosikertomus

LATAA: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2015 (pdf)

Vsk15_kansi m

Vuosikertomus 2015 kartoittaa Suomen Pipliaseuran toimintaa hallituksen
vahvistaman uuden strategian näkökulmasta. Uusi strategia ulottuu vuoteen 2018. Kertomus kuvaa aiheita, jotka toteuttavat Piplaiseuran strategiaa pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. Ajankohtaisia ovat Lähi-idän tilanne, käännöshankkeet nuorille Namibiassa, vahvistuva lukutaitotyö sekä DigiMarkus-käännöshanke mobiililaitteille.

Vuoden 2015 painopisteitä

  • Vuoden 2015 teemana oli Intia. Intiassa puhutaan yli 1 600 kieltä. Intian pipliaseurat toteuttavat 15 osavaltiossa erilaisia raamattutyön hankkeita yhteistyössä kirkkojen ja muiden kristillisten toimijoiden kanssa.Pipliaseuran vuositeemamateriaalin 2015 aineisto koottiin Intian Keralassa. Materiaalia avattiin sekä kevät- että syyskaudella eri koulutustilaisuuksissa kautta Suomen. Seurakuntien työntekijöille ja opettajille suunnatun teemamateriaalin vastaanotto oli hyvä, ja vuosittain toteutettavan materiaalin kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta.
  • Vuoden 2015 raamattutapahtuma järjestettiin Tampereella. Kaikilla kiælillä -tapahtuma painottui Raamattuun monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kotimaiset luennoitsijat valottivat Raamattua suhteessa arvoihin ja eri kulttuureihin. Intialaiset vieraat nostivat esiin kotimaansa raamatunkäännös- ja näkövammaistyön sekä kristittyjen hankalan nykytilanteen. Kielten moninaisuus konkretisoitui elämyksellisissä messuissa. Tapahtuman järjestivät Tampereen seudun seurakunnat, Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura. Ohjelmayhteistyötä tehtiin Yhden hinnalla -nuortentapahtuman kanssa.
  • Syksyllä 2015 painopisteeksi nousi kotimainen raamatunkäännöstyö. Pipliaseuran pilottiprojektissa käännetään Markuksen evankeliumi alkukielestä suoraan mobiililaitteille. Projekti on osa Reformaation merkkivuoden 2017 hankkeita. Käännös on tiettävästi ensimmäinen raamatunteksti, joka käännetään alkutekstistä suoraan digitaaliseen muotoon. Käännöstyössä uutta on poikkitieteellinen tutkimustiedon kokoaminen ja ekumeeninen arviointi.

Tulevaisuuden näkymiä

Valtion kehitysyhteistyöpolitiikka yllätti vuonna 2015 kielteisesti. Vuoden 2014 vuosikertomuksessa Suomen Pipliaseuran hallitus arvioi, ”ettei seuran hankkeisiin vaikuttavia äkillisiä kielteisiä muutoksia ole odotettavissa”. Nyt tilanne näyttää varsin toisenlaiselta. Kansalaisjärjestöille tarkoitettu vuoden 2015 hakukierros peruutettiin kokonaan. Kumppanuusjärjestöille annettavaa tukea leikattiin noin 40 %. Malawin hiv-hankkeen kolmea viimeistä vuotta koskevaa hakemusta ei lainkaan käsitelty. Vuoden 2016 hakukierros kuitenkin toteutetaan normaalisti. Suomen Pipliaseuran hallitus arvioi, ettei tilanteeseen ole odotettavissa välitöntä parannusta.

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee. Seura varautuu
tuleviin muutoksiin myös laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on
pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä.
Kuukausilahjoittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuukausilahjoitusten merkitys kasvaa koko ajan.

Helsingin seurakuntayhtymä yllätti positiivisesti. Huolimatta alhaisemmasta
verokertymästä se nosti lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kohdennettavien määrärahojen osuutta vuoden 2016 talousarviossa kolmesta neljään prosenttiin. Helsingin seurakuntayhtymä on Suomen Pipliaseuran merkittävin yksittäinen kumppani.

Asenteet lähetystyöhön ja Raamattuun näyttävät polarisoituvan entisestään. On tärkeää, että Pipliaseura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa. Seuran yhteistyö muiden kirkkokuntien kanssa on ollut vakaata, ja sen odotetaan pysyvän hyvänä.

Suomen Pipliaseura on käynnistänyt uudenlaisen käännöshankkeen, jossa Markuksen evankeliumi käännetään perinteisen kirjan sijasta suoraan digitaaliseen ympäristöön. Käännöshankkeen ohjausryhmä on ekumeeninen. Pilottihankkeen keskeinen rahoittaja on Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus. Uusi käännös julkaistaan vuoden 2017 keväällä. Saatujen kokemusten pohjalta Suomen Pipliaseura arvioi hankkeen laajentamista koskemaan koko Uutta testamenttia.

Seuran maine uskottavana ja luotettavana toimijana on hyvä, mutta riskienhallintaan kuuluu myös pitää sen säilymisestä erityistä huolta. Samalla kansainvälisten hankkeiden rahankäyttö ja raportointi hoidetaan edelleen luotettavasti ja niille vaadittavalla tarkkuudella. Pipliaseuran ulkomaisen työn organisaatiota on kehitetty vastaamaan paremmin hankkeiden suunnittelun, monitoroinnin ja raportoinnin asettamiin uusiin haasteisiin. Uusi strategia ohjaa kansainvälistä toimintaa.

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

Tuotot ja kulut 2015
Tuloslaskelma ja tase 2015

Aiemmat vuosikertomukset

SPS vuosikertomus 2014 (pdf)
SPS vuosikertomus 2013 (pdf)
SPS vuosikertomus 2012 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2011 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2010 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2009 (pdf)
SPS v
uosikertomus 2008 (pdf)