Tuotot ja kulut 2015

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 83 %.
Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 483 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia. Keräysvetoomuksilla pyritään varmistamaan vapaiden lahjoitusten riittävä määrä, jotta seuran ydintehtävän toteuttaminen olisi mahdollista myös niillä alueilla, jotka eivät ole laajasti tunnettuja, eivätkä siksi ole lahjoittajan kannalta yhtä houkuttelevia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 024 000 euroa ja muita tuottoja 436 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta jäivät noin 5 % vuoden 2014 tuotoista. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapatuskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 515 000 euroa, mikä on 5 % enemmän kuin vuonna 2014, kun huomioidaan seurakuntavaalien keräystulos 52 000 euroa vuonna 2014. Seuran yksi painopiste on kuukausilahjoittamisen kasvattaminen. Vuonna 2015 kuukausilahjoitusten kasvun  vaikutus lahjoitusten nousuun oli noin puolet.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 386 000 euroa. Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus on myöntänyt seuralle avustuksia pohjoissaamen ja inarinsaamen kielten raamatunkäännöshankkeille. Näitä avustuksia sisältyy vuoden 2015 tuottoihin 45 000 euroa.

varainhankinta_tuloalueittain

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2015 kansainväliseen työhön käytettiin 2 542 000 euroa. Tästä hankerahoitusta oli 1 956 000 euroa eli 77 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 23 %.

kansainvalisen_tyon_kulutKansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseura antoi 721 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. Pipliaseurojen yhteisiin ohjelmiin kohdennettiin 217 000 euroa. Näillä tarkoitetaan ohjelmia, joita Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta. Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 435 000 ja muihin ohjelmiin 88 000 euroa. Hankkeiden suunnittelu ja seuranta sisältävät kuluja, joita ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Näitä oli 494 000 euroa. Viimeksi mainitulla toiminnalla palvellaan kansainvälisen raamattutyön hankkeiden seurantaa myös muiden pipliaseurojen hyväksi.

kansainvaliset_hankkeetKansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut mukaan lukien suunnittelu ja seuranta olivat 1 956 000 euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut tai valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee vuosina 2016–2018 kasvamaakansainvalinen_tyo_maanosittain

Kustannustoiminta

Kustannustoiminnan tuotot nousivat 10 % edellisvuodesta. Vuoden 1992 suomennoksen kappalemääräisissä myyntiluvuissa kasvu oli merkittävää, eli 21 %. Vähennystä oli muiden suomennosten myynnissä. Kustannustoiminnan kannattavuus ei ole tyydyttävällä tasolla. Tuottojäämän heikentymiseen vaikutti osittain liiketoimintakaupan yhteydessä hankittujen erien myynti alemmalla katteella ja kirjatun liikearvon poiston aiheuttama rasitus vuoden 2015 tulokselle. Muilta osin toiminnan tervehdyttämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

kustannustoiminta

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 83 %.
Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Vuoden 2015 tuloksen arviointia

Tilikauden alijäämä on 333 000 euora. Toimintapääomaan kirjattiin alijäämää 255 000 euroa sen jälkeen, kun talousarvion mukaisesti oli katettu kehittämisohjelmien toteuttamisen kuluja vapaista rahastoista.

Seurakunnilta saadut tuotot jäivät arvioitua alemmiksi. Tulosta heikensi myös edellistä vuotta pienemmäksi jääneet varainhankinnan tuotot sekä aiemmin testamentin nojalla saadun kiinteistön myyntitappio. Vuonna 2015 kirjattiin testamenttilahjoina 55 000 euroa. Tulokertymien vähentymisestä huolimatta seura piti voimassa vuoden 2015 talousarvion mukaan tekemänsä sitoumukset kansainvälisiin ohjelmiin. Hankerahoitusta kirjattiin siksi kuluihin enemmän kuin tuottojen taso olisi edellyttänyt. Hallituksen asettama tavoite on, että 75 % kansainvälisen työn varoista kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin.

Tuottojen ja kulujen tasapainottamiseksi on seuraavien vuosien hankeohjelmaa supistettu maltillisesti. Raamattutyön liiketoiminnan tuottojäämän kohentamiseksi on hintoja tarkistettu edellisvuodesta.

Sijoitustoiminta

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2015 tasearvoltaan yhteensä 2 533 000 euroa pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama kassavirta oli tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 77 % on Nordean ja Helsingin OP Pankin täyden valtakirjan mallilla hoidetuissa salkuissa. Mandatum Lifen kapitalisaatiosopimuksessa on sijoitusomaisuudesta 14 %.

Vuosikertomus 2015
Tuloslaskelma ja tase 2015

Lue lisää

Kirkon lähetystyön tilastot 2015