Ladattavat vuosiraporttimateriaalit

Pipliaseuran vuosiraportti 2021 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 27.4.2022. Raportissa on kaksi painotuotetta: Vuonna 2021 -katsaus sekä Tilinpäätös 2021. Ne voi ladata pdf-muodossa yllä olevista linkeistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu verkkosisältö, joka on saatavilla tästä osiosta ja joka julkaistaan vain verkossa.

Painettu aineisto jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille vuosikokouksessa 17.5.2022.

Verkkoaineisto 2021 kattaa seuraavat sisällöt, joita ei löydy painetuista raporteista:

Suomen Pipliaseuran vuonna 2021 tukema työ
Toiminnan tuotot ja kulut
Miten hallinto on järjestetty?
Jäsenyhteisöt
Strategiakaudelle 2019–2021 asetettujen keskeisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2021

Vuonna 2021 kansainväliset projektit jatkuivat ohjelmamaissa niiden maakohtaisten koronatilanteiden rajoissa. Asiantuntijoiden koulutus, laadunarviointi ja muu yhteydenpito eri maihin hoidettiin Suomesta käsin etäyhteyksin. Tansaniassa edettiin silti myös uusien raamatunkäännöshankkeiden parissa.

Vuonna 2021 Pipliaseuran työstä 37 % oli raamatunkäännöstyötä, 33 % lukutaitotyötä ja 16 % raamatunkäyttöä. Selvin muutos on tapahtunut lukutaitotyön osuudessa, joka nousi edellisvuodesta 7 %.

Vuonna 2021 lukutaitotyössä keskityttiin lisälukumateriaalien tuottamiseen tarkoituksena rakentaa siltaa peruslukutaidosta eteenpäin. Tuloksena syntyi materiaaleja viidellä kielellä neljässä ohjelmamaassa. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman perustavoitteesta opettaa 20 000 naista lukemaan oli vuonna 2021 saavutettu 40 %.

Kotimaassa valmistui uusia käännöksiä kielivähemmistöille: kesällä 2021 julkaistiin Evankeliumit inarinsaameksi sekä Luukkaan evankeliumi selkokielellä. Molemmat ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisessa muodossa. Markuksen evankeliumi inarinsaameksi julkaistiin myös äänikirjana.

Loppusyksystä uusi Uuden testamentin käännös UT2020 täytti vuoden. Pian sen jälkeen varmistui, että työ jatkuu Vanhan testamentin kääntämiseksi seuraavan kuuden vuoden aikana samoilla käännösperiaatteilla.

Vuonna 2021 työtä Pipliaseurassa leimasivat myös useat kehityshankkeet sekä uuden strategian valmistelu vuosille 2022–2025 yhteistyössä sidosryhmien ja koko henkilöstön kanssa.

 

Raamatun kääntäminen fipan kielelle on alkanut Tansaniassa. Kuvassa yksi kääntäjistä, pastori Revocatus Sumuni. Kuva: Chris Pekka Wilde.

Vuoden 2021 numeroita

Vuonna 2021 Pipliaseuran kokonaistuotto oli 2 045 145 euroa. Tuki seurakunnilta muodosti tuloista 62 % ja lahjoitukset yksityisiltä 26 %. Loput 12 % koostuivat ulkoministeriön 10 %:n hankerahoituksesta ja muista julkisista avustuksista.

Talousarviomäärärahat evankelis-luterilaisilta seurakunnilta vähenivät hieman: -0,4 %. Ensimmäisenä koronavuotena 2020 kokoontumisrajoitukset romahduttivat kolehtituotot. Vuonna 2021 kolehtituotot nousivat 35 % verrattuna edellisvuoteen, mutta ne jäivät kuitenkin vielä kauas koronaa edeltävästä tasosta.

Lahjoitukset yksityisiltä supistuivat 5 % vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, mutta yksityiset kuukausilahjoitukset nousivat 9 %. Ensimmäisen koronavuoden 2020 kokonaistuloksessa näkyi koronan myönteinen vaikutus yksityishenkilöiden lahjoitushalukkuuteen.

Kansainvälisen työn menoista 77 % oli ohjelmarahoitusta ja 23 % tukitoimintointojen osuutta.

Lisää Pipliaseuran vuoden 2021 tuotto- ja kulurakenteesta voi lukea alasivulta: Tuotot ja kulut 2021.

Raamattu käännetty 719 kielelle
Maailmanlaajuisesti koko Raamattu oli vuoden 2021 lopussa käännetty 719 kielelle, Uusi testamentti 1 593 kielelle ja jokin raamatunosa 1 212 kielelle. Yli 65 % kaikista koko Raamatun käännöksistä on Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) kääntämiä.

Äidinkielinen Raamattu on tällä hetkellä 5,8 miljardin ihmisen ulottuvilla.

Lue lisää: Kuinka monelle kielelle Raamattu on käännetty?

Suomen Pipliaseuran tukema työ vuonna 2021

Suomen Pipliaseuran työstä 68 % kohdistuu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, 20 % Aasiaan, 6 % Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan sekä 6 % Eurooppaan.

Pipliaseuran kolme työaluetta, raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö ja Raamatun käytön edistäminen, muodostavat vähemmistökieliä ja -kansoja vahvistavan jatkumon. Edellinen työ mahdollistaa seuraavaa.

Katso kooste maista, hankkeista ja kielistä: Suomen Pipliaseuran tukema työ vuonna 2021

Käännöstyö kotimaassa jatkuu

Vuoden käytössä ollut UT2020-käännös on lisännyt Raamatun käyttöä lähes puolella UT2020-kyselyyn vastanneista lukijoista ja kuulijoista. Käyttäjiä on ollut laajasti eri kristillisistä viiteryhmistä. Tämä selviää syksyllä 2021 verkossa toteutetusta UT2020-lukija- ja kuuntelijakyselystä, johon siihen vastasi 761 ihmistä.

UT2020-käännöksen käyttäjiä Raamattu.fi-palvelussa sekä Piplia-sovelluksessa oli vuoden kohdalla yhteenlaskettuna noin puoli miljoonaa. Äänikirjalla oli 370 000 kuunneltua lukua. Äänikirjaa olivat kuunnelleet myös sellaiset, jotka eivät aiemmin ole lukeneet Raamattua.

Vanhan testamentin käännöshanke VT2028 käynnistyi vuodenvaihteessa 2021–2022. ”Erityinen ilonaihe on se, että kirkot halusivat sitoutua kuusivuotiseen hankkeeseen vallitsevassa haasteellisessa taloustilanteessa”, kirjoittaa Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja, piispa Jukka Keskitalo katsauksessaan.

Digitaalinen viestintä tavoittaa 69 % jäsenistä

Vuonna 2021 kotimaassa edistettiin vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Keväällä 2021 teetettiin myös laaja TNS Kantarin toteuttama sidosryhmä- ja jäsentutkimus, joka palvelee seuraa sen strategian ja toiminnan suunnittelussa.

Digitaalisen viestinnän merkitys kasvaa tasaisesti. Raporttivuonna 69 % jäsenistä seurasi Pipliaseuraa digitaalisesti. Pipliaseuran nimeltä tuntevista potentiaaleista 33 % kertoi voivansa tukea Pipliaseuran ydintoimintaa.

Pipliaseura oli mukana aiempien vuosien tapaan evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimivan Kirkon vahvuuksien -ryhmän ja verkoston työskentelyssä sekä VaLa ry:n Hyvä testamentti -järjestöjen yhteistyössä.

Kansainvälisten työn viestinnässä tukeuduttiin koronasyistä etähaastatteluihin sekä Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteistyöverkoston materiaalinvaihtoon.

Yhteistyötä seurakuntien kanssa

Vuonna 2021 Pipliaseuralla oli 145 yhteistyösopimusseurakuntaa. Uusia sopimuksia tehtiin 21.

Kaikille evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille suunnattu globaalikasvatuksen materiaalipaketti Muutosvoimana lukutaito koottiin yhdessä paikallisten pipliaseurojen kanssa. Globaalikasvatus rakentaa ymmärrystä, mitä pipliaseurat tekevät maailmalla ja miksi.

Erilaisia webinaareja ja virtuaaliesiintymisiä Pipliaseurassa järjestettiin vuoden aikana 40. Niistä suurin osa esitteli ja avasi ajankohtaista globaalikasvatuksen materiaalipakettia.

Raamatunkäytön palvelut ja kustannustoiminta

UT2020-käännös on tuonut Raamattu.fi-palveluun ja Piplia-sovellukseen runsaasti uusia käyttäjiä. Vuonna 2021 Raamattu.fi:ssä oli kaikkiaan 1 350 000 ja Piplia-sovelluksessa 34 564 käyntikertaa.

Raamatun käyttöön liittyviä palveluita vahvistettiin. Adventtina 2021 ilmestyi Kalevi Virtasen ja Pekka Yrjänä Hiltusen Tässä olen – Päivittäisiä hengellisiä harjoituksia, joka tarjoaa digitaalista mietiskelyaineistoa ja raamatunlauseita vuoden jokaiselle päivälle. Kirjapaja julkaisi materiaalin kirjana.

Pipliaseuran kustannustoimintaa toteutetaan omana itsenäisenä liiketoimintanaan.

Vuonna 2021 Pipliaseuran julkaisi UT2020-käännöksen yleisön pyynnöstä myös kirjana. Kääntämisen lähtökohtana on ollut mobiilikäyttö, mutta painettu kirja palvelee niitä, joille lukeminen näytöltä on hankalaa tai jotka haluavat vaihdella puhelimen ja kirjan välillä.

Uusia tuotteita olivat Rippiraamattu Ihme sekä lapsille suunnattu Lammas, missä olet? -luukkukirja.

Pipliakauppa.fi uudistui. Seurakuntia palveleva verkkokauppa tarjoaa kirjautuneille käyttäjille tuotteet sopimushinnoin. Tuotteiden saatavuus ja ostohistoria näkyvät käyttäjälle, ja myös toimituksen etenemistä voi seurata.