Alla oleva kuvaus Suomen Pipliaseuran hallinnosta on osa Pipliaseuran vuoden 2021 vuosikertomuksen digitaalisia aineistoja.

 • Puheenjohtaja

  Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.)

  Varapuheenjohtaja 

  Anne Haverinen, kehitysyhteistyöjohtaja (SVKN)

  Jäsenet

  Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.)

  Risto Nurmela, dosentti (ev.lut.)

  Satu Ruhanen (ev.lut.)

  Minna Saarelma-Paukkala, dosentti, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.)

  Pia Sahi, kansainvälisen työn koordinaattori (ev.lut.)

  Mikael Sundkvist, rovasti (ort.)

  Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.)

  Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Pirjo-Liisa Penttinen (pj.), Johannes Haapalainen, Merja Mäkisalo Merja, Jari Portaankorva ja Minna Sorvala.

  Hallitus kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa. Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja Oskari Juurikkala.

  Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja.

 • Markku Kotila, toiminnanjohtaja

  Katja Hannula, hallintopäällikkö

  Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja

  Seppo Sipilä, johtava asiantuntija

  Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja

  Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut.

 • Markku Kotila, toiminnanjohtaja

  Kansainvälinen työ 
  Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö
  Kimmo Kosonen, lukutaitotyön johtaja
  Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö
  Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö

  Seurakuntapalvelut 
  Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja
  Vilma Heinisuo, myyntiassistentti
  Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti
  Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö
  Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori

  Viestintä 
  Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
  Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö
  Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö
  Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija

  VT2020-hanke 
  Tuomas Juntunen, kääntäjä, kielellinen asiantuntija
  Hanna Vanonen, kääntäjä, eksegeettinen asiantuntija

  Talous 
  Katja Hannula, hallintopäällikkö
  Satu Rissanen, kirjanpitäjä

  Ajantasainen henkilökunta yhteystiedot-sivulla

 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2021 loppuun mennessä 225 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.

  Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.

  Muut jäsenyhteisöt: seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 13 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden.

  Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 2 972.

  Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.).

 • Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta kehityskeskustelusta.

 • Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista.

 • Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946).

  Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission).

  Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä.

  Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group). Hän kuuluu myös Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff). Lukutaitotyön johtaja Kimmo Kosonen toimii Yhtyneiden Raamattuseurojen Bible Ministry -yksikössä tehtävänimikkeenään Head of literacy and education. Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering Group).

 • Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

  Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä

  Toiminnanjohtaja Markku Kotila on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa sekä seuran edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään.

 • Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Sairauslomapäiviä Pipliaseurassa oli vuonna 2021 yhteensä 42,9 päivää.

  Työsuojelupäällikkönä toimi vuonna 2021 hallintojohtaja Katja Hannula. Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Ulla Oinonen.

 • Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto on Raamattujen kustantaminen. Käytetty kirjapaino on antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käytänteistä. Seura kompensoi lentomatkojen aiheuttamat CO2-päästöt Suomen Lähetysseuran ylläpitämän Hope Fund -ilmastorahaston kautta.

  Seura on käynnistänyt työskentelyn, jossa käydään aiempaa laajemmin läpi kaikki seuran toiminnot ympäristönäkökulmasta.

 • Lupa RA/2017/786 on voimassa 1.9.2017–31.8.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Kerätyt varat käytetään kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään kansainväliseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Varat käytetään vuosien 2017–2022 aikana.

  Lupa ÅLR 2021/5176 on voimassa 1.9.2021–31.8.2022 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.

  Tillståndet ÅLR 2021/5176 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2021–31.8.2022 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt.