Tuotot ja kulut 2016

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 89 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 455 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 984 000 euroa ja muita tuottoja 543 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta kasvoivat noin 5 % vuoden 2015 tuotoista. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 498 000 euroa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuonna 2015. Seuran yksi painopiste on kuukausilahjoittamisen kasvattaminen.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 299 000 euroa. Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus on myöntänyt seuralle avustuksia pohjoissaamen ja inarinsaamen kielten raamatunkäännöshankkeille. Näitä avustuksia sisältyy vuoden 2016 tuottoihin 70 000 euroa.

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2016 kansainväliseen työhön käytettiin 2 429 000 euroa. Tästä hankerahoitusta oli 1 854 000 euroa eli 76 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen, viestintään ja yleishallintoon käytettiin 23 %.

Kansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseura antoi 684 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä.

Pipliaseurojen yhteisiin ohjelmiin kohdennettiin 216 000 euroa. Näillä tarkoitetaan ohjelmia, joita Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta.

Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 390 000 euroa mukaan lukien seuran omavastuuosuuden, sekä muihin ohjelmiin 68 000 euroa. Hankkeiden suunnittelu ja seuranta sisältävät kuluja, joita ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Näitä oli 496 000 euroa. Viimeksi mainitulla toiminnalla palvellaan kansainvälisen raamattutyön hankkeiden seurantaa myös muiden pipliaseurojen hyväksi.

Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut mukaan lukien suunnittelu ja seuranta olivat 1 854 000 euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita.

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut tai valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee kasvamaan vuodesta 2017 lähtien.

 

Kustannustoiminta

Kustannustoiminnan tuotot nousivat 10 % edellisvuodesta. Myyntituottoja kasvatti tilaustyönä tehdyn kahden vanhimman raamattusuomennoksen yhdistelmäjulkaisun valmistuminen. Vuoden 1992 suomennoksen myyntiluvuissa laskua oli 16 %. Kustannustoiminnan kannattavuus koheni edellisestä vuodesta.

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 89 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 83 000 euroa, josta 81 000 euroa kirjattiin toimintapääoman lisäykseksi. Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2016 tasearvoltaan yhteensä 2 486 000 euroa pitkäaikaisina
sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama kassavirta oli tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 86 % on Nordean ja
Helsingin OP Pankin hoitamissa salkuissa. Mandatum Lifen kapitalisaatiosopimuksessa on sijoitusomaisuudesta 14 %.

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2016
Tuloslaskelma ja tase 2016

Lue lisää

Kirkon lähetystyön tilastot 2015