Tuotot ja kulut 2017

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 174 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 995 000 euroa ja muita tuottoja 404 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta pienenivät noin 8 % vuoden 2016 tuotoista. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Yksityishenkilöiltä saatu suora tuki oli 551 000 euroa, mikä on 11 % enemmän kuin vuonna 2016. Seuran yksi painopiste on kuukausilahjoittamisen kasvattaminen.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 179 000 euroa.

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2017 kansainväliseen työhön käytettiin 2 127 000 euroa. Tästä hankerahoitusta oli 1 524 000 euroa eli 72 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen, viestintään ja yleishallintoon käytettiin 28 %.

Kansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseura antoi 884 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. Lisäksi seura kohdensi kehitysyhteistyöhankkeisiin 184 000 euroa mukaan lukien seuran omavastuuosuuden. Muun ohjelmatyön kulut 588 000 euroa ovat hankkeiden suunnittelua ja seurantaa, jota ei ole suoraan kirjattu yksittäisille hankkeille. Viimeksi mainitulla toiminnalla palvellaan kansainvälisen raamattutyön hankkeiden seurantaa myös muiden pipliaseurojen hyväksi.

Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Yksittäisten hankkeiden ja ohjelmien kulut mukaan lukien suunnittelu ja seuranta olivat 1 524 000 euroa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin.
Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut tai valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus tulee kasvamaan.

 

Kustannustoiminta

Kustannustoiminnan tuotot laskivat 4 % edellisvuodesta, mutta kannattavuus koheni.

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 72 000 euroa, ja se kirjattiin toimintapääoman lisäykseksi. Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2017 tasearvoltaan yhteensä 2 435 000 euroa pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoitusten tuottama kassavirta oli tyydyttävä ottaen huomioon markkinoiden tilanne. Sijoituksista 85 % on Nordean ja Helsingin OP Pankin hoitamissa salkuissa. Mandatum Lifen Korkosalkussa on sijoitusomaisuudesta 15 %.

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2017
Tuloslaskelma ja tase 2017

Lue lisää

Kirkon lähetyksen tilastot 2017