Toiminnan tuotot ja kulut

Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testamenteista.

Sekä kansainvälinen työ että liiketoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 030 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 012 000 euroa ja muita tuottoja 252 000 euroa (ml. kolehdit, kohdennettu projektituki ja tapahtumatuotot).

Kokonaistuotot seurakunnilta olivat 15 % prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä johtui koronan vuoksi huhtikuussa peruuntuneesta Kirkkohallituksen määräämästä kolehdista. Tästä johtuen kolehtituotot laskivat 82 %. Evankelis-luterilainen kirkko korvasi osan kolehtituoton menetyksestä antamalla 54 500 euron koronatuen. Tämä tuki näkyy muissa julkisissa avustuksissa.  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 570 000 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä kasvoi 8 % vuodesta 2019. Yhtäältä tämä oli pitkäjänteisen työn tulosta, mutta toisaalta ihmiset myös vastasivat ilahduttavasti koronan tuomiin haasteisiin.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 94 000 euroa.

 

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2020 kansainväliseen työhön käytettiin 1 751 000 euroa. Tästä ohjelma- ja hankerahoitusta oli 1 291 000 euroa eli 74 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 26 %.

Kansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseura antoi 1 097 000 euroa hanketukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on suurin. Kehitysyhteistyötä tehdään Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska käynnissä olleita hankkeita on valmistunut tai on valmistumassa.

Liiketoiminta

Liiketoiminnan tuotot supistuivat 9 % edellisvuodesta. Toiminnan tuotot olivat 860 000 euroa. Tuottojäämällä (160 000 euroa) katetaan seuran yhteisiä hallinnon kuluja.

liiketoiminta tuotot ja kulut

 

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 278 000 euroa, ja se kirjattiin toimintapääoman lisäykseksi. Ylijäämä muodostui pääosin loppuvuodesta saadusta testamentista, joka käytetään seuran toimintaan vuonna 2021.

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2020 tasearvoltaan yhteensä 2 254 000 euroa pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Alkuvuodesta 2020 sijoitusomaisuus järjestettiin uudelleen niin, että Nordeassa ja Osuuspankissa on kummassakin puolet sijoitetusta pääomasta. Sijoitusten hoidossa painotetaan entistä vahvemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Lue lisää

UBS Raamatunkäännöstyön tilastot 2020
Evankelis-luterilaisen kirkon lähetys- ja kansainvälisen avustustoiminnan tilastot