Tuotot ja kulut 2018

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 223 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 001 000 euroa ja muita tuottoja 440 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta olivat noin 3 % korkeammat kuin vuonna 2017. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko, joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Seuran yksi painopiste on kuukausilahjoittamisen kasvattaminen. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 598 000 euroa. 8 prosentin kasvun edellisvuoteen selittää erityisesti seurakuntavaalien lipaskeräyksen tuotto.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 123 000 euroa.

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2018 kansainväliseen työhön käytettiin 1 855 000 euroa. Tästä ohjelmarahoitusta oli 1 317 000 euroa eli 71 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 29 %.

Kansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseura antoi 1 317 000 euroa ohjelmatukea kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin. Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Hankkeiden jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska osa käynnissä olleista hankkeista on valmistunut. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus kasvaa.

 

Kustannustoiminta

Kustannustoiminnan tuotot supistuivat 6 % edellisvuodesta. Toiminnan tuotot olivat 960 000 euroa. Tuottojäämällä 83 000 euroa katetaan seuran yhteisiä hallinnon kuluja.

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden alijäämä on 101 000 euroa, ja se kirjattiin toimintapääoman vähennykseksi. Alijäämä muodostui uuden raamatunsuomennoksen käännöskuluista. Niitä ei kateta kansainväliseen työhön saaduilla varoilla. Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2018 tasearvoltaan yhteensä 2 263 000 euroa pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Sijoituksista 84 % on Nordean ja Helsingin OP Pankin hoitamissa salkuissa. Mandatum Lifen Korkosalkussa on sijoitusomaisuudesta 16 %.

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2018
Tuloslaskelma ja tase 2018

Lue lisää

Kirkon lähetyksen tilastot 2018