Tuotot ja kulut 2019

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 160 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 016 000 euroa ja muita tuottoja 442 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta olivat noin prosentin verran korkeammat kuin vuonna 2018. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan seurakunnittain Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko,
joka tukee hankkeita joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Seuran yksi painopiste on
kuukausilahjoittamisen kasvattaminen.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 100 000 euroa.

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2019 kansainväliseen työhön käytettiin 1 995 000 euroa. Tästä ohjelmarahoitusta oli 1 475 000 euroa eli 74 %.

Ohjelmatuki käytettiin kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja raamatunkäyttöä. Kehitysyhteistyö kohdentui lukutaitoohjelmaan. Lisäksi pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tuettiin Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsenseuroja hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 26 %.

Hankkeiden jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Saharan eteläpuoleisen Afrikan työ on suurelta osin kehitysyhteistyöhankkeita. Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden osuus on edelleen suurin. Euroopan osuus ja siinä tuki käännöstyöhön suomensukuisille kielille on vuosittain laskenut, koska hankkeet ovat valmistumassa. Lukutaitohankkeiden prosentuaalinen osuus on kasvanut.

Kustannustoiminta

Kustannustoiminnan tuotot supistuivat 2 % edellisvuodesta. Toiminnan tuotot olivat 941 000 euroa. 90 000 euron tuottoylijäämällä katetaan seuran yhteisiä hallinnon
kuluja.

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa
pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden alijäämä on 149 000 euroa, ja se
kirjattiin toimintapääoman vähennykseksi. Alijäämä muodostui uuden raamatunsuomennoksen käännöskuluista, joita ei kateta kansainväliseen työhön saaduilla varoilla. Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2019 tasearvoltaan yhteensä 2 322 000 euroa
pitkäaikaisina sijoituksina matalan riskin instrumenteissa. Alkuvuodesta 2020 sijoitusomaisuus on järjestetty uudelleen niin, että Nordeassa ja OP:ssa on kummassakin
puolet sijoitetusta pääomasta. Sijoitusten hoidossa painotetaan entistä vahvemmin
vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2019
Tuloslaskelma ja tase 2019

Lue lisää

Kirkon lähetyksen tilastot