Miten Suomen Pipliaseuran hallinto on järjestetty?

Hallitus 

Puheenjohtaja

Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.)

Varapuheenjohtaja 

Anne Haverinen, kehitysyhteistyöjohtaja (SVKN) 

Jäsenet 

Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.) 

Risto Nurmela, dosentti (ev.lut.) 

Satu Ruhanen (ev.lut.) 

Minna Saarelma-Paukkala, dosentti, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.) 

Pia Sahi, kansainvälisen työn koordinaattori (ev.lut.) 

Mikael Sundkvist, rovasti (ort.) 

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.) 

Johtoryhmä 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

Katja Hannula, hallintopäällikkö 

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija 

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 

Henkilökunta 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

Kansainvälinen työ 

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö 

Kimmo Kosonen, lukutaitotyön johtaja 

Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö 

Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö 

Seurakuntapalvelut 

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 

Vilma Heinisuo, myyntiassistentti 

Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 

Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö 

Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori 

Viestintä 

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 

Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö 

Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 

VT2020-hanke 

Tuomas Juntunen, kääntäjä, kielellinen asiantuntija 

Hanna Vanonen, kääntäjä, eksegeettinen asiantuntija 

Talous 

Katja Hannula, hallintopäällikkö 

Satu Rissanen, kirjanpitäjä 

Jäsenkunta 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2021 loppuun mennessä 225 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. 

Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. 

Muut jäsenyhteisöt: seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 13 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden. 

Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 2 972. 

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.). 

Hallitus 

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Pirjo-Liisa Penttinen (pj.), Johannes Haapalainen, Merja Mäkisalo Merja, Jari Portaankorva ja Minna Sorvala. 

Hallitus kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa. Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja Oskari Juurikkala. 

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut. 

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella hallintopäällikkö Katja Hannula, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, johtava asiantuntija Seppo Sipilä ja seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen. 

Johtamisen kehittäminen 

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta kehityskeskustelusta. 

Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja. 

Lähipiirirekisteri 

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista. 

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin 

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946). 

Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission). 

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group). Hän kuuluu myös Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff). Lukutaitotyön johtaja Kimmo Kosonen toimii Yhtyneiden Raamattuseurojen Bible Ministry -yksikössä tehtävänimikkeenään Head of literacy and education. Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering Group). 

Jäsenyydet muissa järjestöissä 

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen. 

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa sekä seuran edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään. 

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Sairauslomapäiviä Pipliaseurassa oli vuonna 2021 yhteensä 42,9 päivää. 

Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Katja Hannula. Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Ulla Oinonen. 

Ympäristöohjelma 

Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto on Raamattujen kustantaminen. Käytetty kirjapaino on antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käytänteistä. Seura kompensoi lentomatkojen aiheuttamat CO2-päästöt Suomen Lähetysseuran ylläpitämän Hope Fund -ilmastorahaston kautta. 

Seura on käynnistänyt työskentelyn, jossa käydään aiempaa laajemmin läpi kaikki seuran toiminnot ympäristönäkökulmasta. 

Keräysluvat 

Lupa RA/2017/786 on voimassa 1.9.2017–31.8.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Kerätyt varat käytetään kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään kansainväliseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Varat käytetään vuosien 2017–2022 aikana. 

Lupa ÅLR 2021/5176 on voimassa 1.9.2021–31.8.2022 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen. 

Tillståndet ÅLR 2021/5176 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2021–31.8.2022 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt.