AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

TEÂĐTÕS: Ortografiastes oođuum nuõrttsääʹmǩiõllsaž jåårǥlõs Evvan evaŋǧeʹliuum

TEÂĐTÕS 3.8.2022
Lääʹddjânnam Bibliaseäʹbrr

Sääʹm ceerkavpeeiʹvin õlmstââʹttet ortografiastes oođuum
NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLLSAŽ JÅÅRǤLÕS EVVAN EVAŊǦEʹLIUUMÂST

“Ortograaflânji oođuum nuõrttsääʹmǩiõllsaž Evvan evaŋǧeʹliuum ǩiõrggnummuš lij miârkteei äʹšš miʹjjid. Ko ǩiõl ǩeeʹrjtemvueʹǩǩ lij täʹrǩstum, tõt lââʹzzat âânnmõõžž da pueʹrad nuõrttsäʹmmlai õõutverddsažvuõđ jeeʹres ǩiõlljooukivuiʹm. Ceerkvallaš jieʹllem šâdd pueʹrben vueʹssen ǩiõllpirrõõzz. Tuäiv mieʹldd vuäǯǯap še obb Biblia pueʹttiääiʹjest nuõrttsäämas”,  särnn Saaʹmi ouddooumaž  Veikko Feodoroff.

Ortografiastes täʹrǩstum Evvan Evaŋǧeʹliuum nuõrttsääʹmǩiõllsaž jåårǥlõõzzâst lij valddum teädldõk, koon jueʹjjet 5.–7.8. Aanrest åårrai Sääʹm ceerkavpeeiʹvin. Ceerkavpeeiʹv nåʹrre säʹmmlaid raaveed jiiʹjjez sluuʹžvjieʹllem juõʹǩǩ neelljad eeʹǩǩ. Ceerkavpeeiʹvin viiǥǥât ooudâs še sääʹm ǩiõli statuuzz da tõi âânnmõõžž ceerkvest.

Nuʹtt nuõrttsäʹmmlaid ǥo še jeeʹres sääʹm-minoriteeʹttid jiiʹjjesǩiõllsaž bibliateʹkstt lij vääžnai äʹšš. Eeʹjj 2019 bibliasieʹbr õlmstõʹtte ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž obb Biblia jåårǥlõõzz, kååʹtt lij tuõđi puârast valddum vuâstta, nâânääm ǩiõllmainsteeʹji identiteeʹtt da jiõglvaž jieʹllem. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž čõõđtõõzzâst lij tuõđi miârkktõs, ǥujo nuõrttsääʹmǩiõll lij vaarvuâlaž ǩiõll. Šuurmõs vueʹss tõn mainsteeʹjin jälste Lääʹddjânnmest, da samai läddlain lie kuånst õlmstâʹtted da peiʹvveed Biblia ǩiiʹrjid nuõrtsääʹmǩiõʹlle.

Algg digitaalʼlaž täävtõõzz mieʹldd

Algg ođđ, ortografiastes tääʹrǩstum Evvan evaŋǧeʹliuum raajjmõʹšše šõõddi taarbâst viikkâd alggveärlaž jåårǥlõs digitaalʼlaž hammu. Lääʹddjânnam Bibliasieʹbrest aʹlǧǧe teimma tuʹtǩǩeed, što mäʹhtt eeʹjj 1988 õlmstõttum Evvan evaŋǧeʹlium nuõrttsäämas vuäǯǯčeš Raamattu.fi-seiddõʹsse da Piplia-suåvldõʹsse.

Alggveärlaž jåårǥlõs nuõrttsäämas leäi 1980-lååǥǥast ǩeeʹrjtum hääʹrves ǩeeʹrjtem-mašinain, kååʹtt õõʹni seʹst puk nuõrtsääʹmǩiõl 36 bukvaid da miârkid, ij-ǥa leämmaš leäʹmmen ni mõõnnallšem liâđǥlaž teâttõs.

Ko tuâjj ouddni, hohssjet, što pâʹjjel 30 eeʹjj ääiʹj nuõrttsääʹmǩiõl vuõiʹǧǧestǩeʹrjjtõs leäi mottjam, što teeʹkst jeäʹt haaʹlääm õlmstâʹtted oʹđđest tââʹđen. Teeʹkst vuõiʹǧǧestǩeʹrjjtõs peeiʹvteš vaʹstteed ânnʼjõž nääʹl ǩeeʹrjted nuõʹrttsääʹmǩiõl. Seämmast tivvuš joukk hohssjum teäʹddemvõõʹjjid.

“Täi lââʹssen vuâmmšeš, što muäʹdd paaiʹǩin jåårǥlõs leäi jiiʹjjesnallšem da vuâsti vââǥǥlaž. Täin paaiʹǩin teeʹkst siiskõõzz siõmmna tivvuš vaʹstteed tõn, mâiʹd kreikkaǩiõllsaž teeʹkstest tuõđi lååkk. Jåårǥlõõzz äʹšš-siiskõõzz jeäʹt kuuitâǥ oʹđđest täʹrǩštam”, särnn Bibliasieʹbr bibliajåårǥlõstuâj jååʹđteei äʹšštobddi Seppo Sipilä. Väʹlddmieʹrren leäi õinn viikkâd eeʹjj 1998 jåårǥlõs jueʹǩǩemnalla.

Lääʹddjânnam Bibliaseäʹbrr vaʹsttii projeeʹktest. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž täʹrǩštummuž jåårǥlõʹsse raaji Oulu universiteeʹtt nuõrtsääʹmǩiõl universiteʹttuʹčteeʹl Miika Lehtinen.

Ortografiastes oođuum Evvan evaŋǧeʹlium nuõrttsäämas õlmstââʹttet teädldõʹǩǩen. Teʹkstt lij vuäǯǯamnalla še Raamattu.fi-neʹttseeidast da Piplia-suåvldõõzzâst, leâša tuâjj nuõrtsääʹmǩiõl miârki ǩiõrǥtummša tän pirrõõzzâst juätkkai võl.

Lassedieđut

Oulu bismagoddi
Erva Niittyvuopio, sámebarggu čálli, erva.niittyvuopio (at) evl.fi, puh. 040 7690 044

Lääʹddjânnam Bibliaseäʹbrr
Markku Kotila, doaibmahoavda, markku.kotila (at) piplia.fi, puh. 010 838 6512
Seppo Sipilä, njunoš biibbaljorgalanbarggu áššedovdi, seppo.sipila (at) piplia.fi, puh. 040 707 3704

Teâđtõs lääddas | Tiedote suomeksi