Kristuksen pieniä valonkantajia

Egypti muistuttaa kristittyjä ahdingoista. Se muistuttaa myös matkasta luvattuun maahan, jossa ei ole surua, eikä kyyneleitä. Sillä matkalla tarvitaan valonkantajia. He loistavat Kristuksen valoa, joka tuo toivon synkimmän hetken keskelle.

Vainottu kirkko kasvaa

Kristinusko tuli Egyptiin jo ensimmäisinä vuosikymmeninä, kenties apostoli Mar­kuksen tuomana. Evankeliumi kantoi he­delmää niin, että 200-luvulle tultaes­sa kristityt edustivat maan enemmistöä. Muutaman vuosisadan jälkeen, vuonna 641 tilanne kuitenkin muuttui: arabit val­loittivat Egyptin. Siitä lähtien Egyptin koptikristityt ovat eläneet – välillä enem­män ja toisinaan vähemmän – ahdistettu­na vähemmistönä.

Millaista on elää kristittynä tämän päi­vän Egyptissä? Egyptin koptit muodosta­vat suurimman kristillisen yhteisön Lähi-idässä. Silti he ovat vähemmistö, jolla ei ole helppoa. Vuonna 2011 arabikevään vallankumous laukaisi ratkaisevan kään­teen huonompaan. Sen jälkeen uutisoin­ti muuttui yhä synkemmäksi. Kirkkoja on poltettu ja pommitettu, uskovia on sur­mattu – jopa heidän koteihinsa.

Pipliaseuran kansainvälisen työn johta­ja Richard Brewis vieraili Egyptissä viime keväänä. Hän tapasi erään perheen van­hemmat, jotka olivat menettäneet kaksi tytärtään jumalanpalveluksen ampumisvälikohtauksessa. Richard muistelee herkkää tapaamista:

– Tyttöjen vanhemmat kertoivat tapahtu­masta arasti, mutta avoimesti. Itkimme yhdessä. Suru oli yhteinen. Meitä ympä­röivät Marinan ja Febronian kuvat sekä tietoisuus siitä, että olemme pyhällä pai­kalla.

Nämä vanhempien sanat jäivät soimaan Richardin mieleen: – Näin kaikki tietävät, että olemme marttyyrien perillisiä.

Kuten aina, myös tänään marttyyrien ve­ri on kirkon siemen. Vaikka kirkkoja on suljettu ja tuhottu, kristinuskon kasvua ei tunnu estävän mikään. Ja siinä ilmenee evankeliumin voima: Kristus tuo pimey­teen valon, hän tuo sodan ja kuoleman keskelle rauhan ja elämän. Egyptin run­neltu kirkko kasvaa.

Jumala antaa valonsa Egyptin lapsille

Elämän äänet kaikuvat, kun satojen las­ten joukko rynnistää raamattuleirille, tällä kertaa kylään Pohjois-Egyptissä.

Monet lapset tulevat maaseudun köy­histä perheistä. Ilmassa on odotusta ja malttamatonta jännitystä, aivan kuin meidän jouluaattonamme. Tällaisia leirejä Pipliaseura on jo vuosien ajan järjestänyt Egyptin nuorille ja lapsille, paikallisten seurakuntien kanssa. Lap­set tulevat vaikeista olosuhteista, levot­tomuudet, ahdistus ja pelko kuuluvat heidän arkeensa.

Nyt lapset pitelevät käsissään omaa Raamattua, monet aivan ensimmäistä kertaa, ja heidän kasvoiltaan loistaa ilo. Samalla heillä on palava halu oppia lisää evankeliumista, joka antaa lapsille uuden tulevaisuuden ja toivon.

Kun Kristuksen valo syttyy lasten sydä­missä, se valaisee koko kodin. Siksi ky­se ei ole pelkästään lapsista, kuten eräs koptipappi kertoo: – Olen nähnyt, kuin­ka myös vanhemmat uudistuvat, kun he opiskelevat Raamattua yhdessä las­ten kanssa. Perheet ovat ymmärtäneet, että Jeesuksen todellinen seuraami­nen on hänen opetukseensa sitoutu­mista. Jeesus kutsuu rakastamaan jopa vainoajia ja antamaan heille anteeksi.

Raamattuja 7-luokkalaisille

Miriam sai kaksi vuotta sitten oman Luukkaan evankeliumin, jota on luettu säännöllisesti myös koko perheen voi­min. Nyt kiitollisuus ja ilo loistavat Miriamin kasvoilta. Ja vuoden päästä pik­kusiskonkin odotus palkitaan: hänestä tu­lee 7-luokkalainen, sen ikäisille Piplia­seura jakaa omat lastenraamatut.

– Haluan, että muutkin lapset saavat Raa­matun, niin kuin minä sain.

Kun tapasimme Miriamin, saimme näh­dä, kuinka paljon Raamattu merkitsee hä­nelle. Nyt Miriam haluaa lahjoittaa omis­ta pienistä rahoistaan lasten raamattutyö­hön, vaikka hän elää köyhissä oloissa. Kun Kristus valaisee sydämen, maailmaan syn­tyy uusia valonkantajia.

Annetaan lasten loistaa

Koptikristityt lapset ja nuoret tarvitse­vat sanomaa todellisesta toivosta. On tär­keää, että tuemme kristillistä kasvatusta, vahvistamme lasten ja nuorten uskoa se­kä Raamatun tuntemusta. Työmme tavoit­taa erityisesti köyhiä perheitä. Usein las­tenraamattu on kodin ainoa kirja. Näin se vahvistaa koko perheen yhteyttä ja uskoa.

Tue Kristuksen pieniä valonkantajia – annetaan heidän loistaa!

Teksti: Erika Niemelä

Lue lisää
Piplia 4/17