Strategia 2019–2021

Suomen Pipliaseuran strategia 2019–2021 (koko teksti, pdf)

VISIO

Raamattu on kaikkien ihmisten ulottuvilla. Sen sanoma uudistaa yksilön ja yhteisöjen elämää ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

MISSIO

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään. Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

Tämä tarkoittaa, että Pipliaseuran työn kautta

 • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
 • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
 • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
 • herätetään mielenkiintoa Raamattua ja sen sanomaa kohtaan

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään.

Tarkoitus on, että ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.

Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Työskentelemme aina ihmisarvon puolesta.

Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli. Kirjakieli tuo yksittäisille ihmisille välitöntä toivoa – mahdollisuuden oppia lukemaan. Lukeminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja avain moneen: koulutustason nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä.

Teemme kehitysyhteistyötä kristilliseltä arvopohjalta. Työmme kautta myös syrjäytetyt saavat ihmisarvon. Lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmistä.

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

ARVOT

Usko ja lähimmäisenrakkaus

Työmme lähtökohtana on Raamattu. Jumala rakastaa kaikkea luomaansa ja Raamattu ilmentää tätä rakkautta. Sen sanoma synnyttää uskoa Jumalaan ja rakkautta lähimmäisiimme.

Elämän arvokkuus

Teemme työtä ihmisarvon puolesta kaikkialla maailmassa. Toimimme erityisesti syrjäytettyjen aseman parantamiseksi.

Toivo ja jatkuvuus

Haluamme kertoa uudistavasta ja rakastavasta Jumalasta sekä tuoda ihmisille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Raamattu- ja lukutaitotyömme sekä työ syrjäytettyjen puolesta pyrkii pysyvään muutokseen.

Rohkeus uudistua

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme varmistaa, että Raamatun sanoma tulee ymmärrettäväksi ja on saatavilla myös tuleville sukupolville käyttökelpoisessa muodossa. Palvelemme tässä kaikkia kristillisiä kirkkoja, seurakuntia ja yhteisöjä.

MIKÄ TEKEE MEISTÄ ERITYISEN?

 1. Pipliaseurat muodostavat kansainvälisen verkoston (United Bible Societies). Pipliaseurojen työ ulottuu kaikkialle maailmaan. Seurat toimivat yli 200 maassa ja alueella.
 2. Käännämme ja julkaisemme Raamattuja sekä huolehdimme niiden jakelusta. Tuemme ihmisten ja Raamatun välistä vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista merkitystä.
 3. Me työskentelemme kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa yhteistyössä.
 4. Olemme edelläkävijöitä raamatunkäännös- ja jakelutyössä. Luomme ja käytämme uusia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, jotta Raamatun sanoma tavoittaisi jokaisen ihmisen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

I Kestävä vaikutus

 1. Pipliaseura herättää kiinnostusta Raamatun sanomaa ja sisältöjä kohtaan.
 2. Pipliaseuran toiminta ja palvelut perustuvat säännöllisiin käyttäjätutkimuksiin ja tarvekartoituksiin.
 3. Pipliaseuran työ vahvistaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja lasten asemaa.

II Jatkuva oppiminen

 1. Pipliaseura vahvistaa vuorovaikutusta yhteistyötahojen, kumppanien, työn tukijoiden ja kustannustoiminnan asiakkaiden kanssa.
 2. Pipliaseura toimii joustavasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.
 3. Pipliaseura on ammatillisesti alansa edelläkävijä, joka vahvistaa jatkuvasti osaamistaan.

STRATEGISET TAVOITTEET

Kansainvälisesti…

Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea muille pipliaseuroille etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen Translation Roadmap -ohjelmaa.

Seura vahvistaa lukutaitotyötään Afrikassa. Ulkoasiainministeriöltä anottava kehitysyhteistyötuki vuosille 2019–2022 mahdollistaa lukutaitotyön laajenemisen useammille kieliryhmille.

Suomessa…

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä. Tunnettuuden parantaminen tarkoittaa Pipliaseuran laajempaa tunnistamista. Nykyisten sidosryhmien kohdalla se johtaa yhä parempaan sitoutumiseen sekä toisaalla uusien ihmisten hakeutumiseen Pipliaseuran työn piiriin.

Tunnettuuden parantaminen ja sitouttaminen rakentuvat laadukkaan ja jatkuvan sisältömarkkinoinnin sekä kampanjoiden ja medianäkyvyyden varaan.

Yksityisvarainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen kautta. Tukijoille kerrotaan kansainvälisen työn vaikuttavuudesta säännöllisesti. Yhteistyössä muiden Vastuullinen lahjoittaminen ry:n järjestöjen kanssa Pipliaseura edistää testamenttilahjoittamista osana elämänsuunnittelua.

Pipliaseura julkaisee uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympäristöön. DigiUT on ensimmäinen aidosti ekumeeninen raamatunkäännös Suomessa. Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran muulle työlle.

Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli, jossa raamattuverkkopalvelu ja mobiilisovellus tuovat lisäarvoa painetulle Raamatulle ja toisaalta digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä. Pipliaseura tukee asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.

Työn teologiset lähtökohdat


Kansainvälisen työn strategia

Yhteistyö

Seura kohdentaa sille uskotut voimavarat ensisijaisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) ohjelmiin. Ohjelmien kokonaisuudet neuvotellaan vastavuoroisesti kansallisten pipliaseurojen kanssa. Yksittäisten hankkeiden valinnassa otetaan huomioon suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä alueet, joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomattavan rajoitettua.

Raamatunkäännöstyö

Seura tekee raamatunkäännöstyötä osana Yhtyneiden Raamattuseurojen kansainvälistä käännösohjelmaa ottaen huomioon myös muiden järjestöjen raamatunkäännöshankkeet. Seura kohdistaa sille uskottuja resursseja erityisesti seuraaville alueille:

 • Laajat raamatunkäännösohjelmat Kiinassa ja Intiassa
 • Raamattu Suomen suvulle -ohjelman loppuunsaattaminen Venäjällä
 • Ensimmäisiä ja uusia raamatunkäännöksiä Afrikassa ja Mekongin alueella
 • Latinalaisen Amerikan raamatunkääntäjien koulutus

Seura tarjoaa myös raamatunkäännöskonsultin palveluita muille pipliaseuroille.

Raamatun käytön edistäminen

Seuran tavoite on auttaa ihmisiä löytämään Raamatun sanoma. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.

Jumalan sana saavuttaa ihmiset eri muodoissa: painettuina raamatunkäännöksinä, äänitteinä ja mobiilisovelluksina. Digitaalinen toimintaympäristö, erityisesti sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen.

Raamatunkäytön edistämistyö toteutetaan yhdessä paikallisten pipliaseurojen kanssa. Seura tukee kirkkojen kasvua ja vahvistumista Kiinassa sekä vähemmistöjen toimintaedellytyksiä Intiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Lukutaitotyö

Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan.

Luku- ja kirjoitustaito on myös kaiken muun kehityksen perusta, joka parhaimmillaan parantaa heikoimmassa asemassa olevien, etenkin naisten tasa-arvoa antaen heille uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia. Lukutaito-ohjelmat palvelevat koko yhteisöä uskonnosta riippumatta.

Seura kohdentaa sille uskotut voimavarat Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelmiin, joita toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä SIL Internationalin kanssa Afrikassa.

Seura kehittää lukutaitotyötä merkittävästi vuoteen 2018 mennessä, jolloin 10 % seuran kansainvälisen työn varoista sijoitetaan näihin ohjelmiin. Seura anoo Ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyövaroja Afrikan lukutaito-ohjelmiin.

Syrjiviin asenteisiin vaikuttaminen

Seura tekee hiv-vaikuttamistyötä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen kansainvälistä ohjelmaa. Ohjelma tekee näkyväksi syrjinnän taustalla olevia asenteita ja uskomuksia ja vahvistaa kehitystä, jossa kaikille kuuluvat ihmisoikeudet ja lähimmäisenrakkaus toteutuvat. Seura kohdistaa sille uskottuja lahjoituksia ja Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroja hiv-ohjelmaan, jota Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimisto koordinoi ja kehittää. Ohjelma toimii noin 20 Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa.


Lataa pdf:

Suomen Pipliaseuran strategia 2019–2021