Hallitus  

Puheenjohtaja Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.) 
Varapuheenjohtaja Anne Haverinen, kehitysyhteistyöjohtaja (SVKN)  

Katja Andrejev, tiimipäällikkö (ev.lut.)
Isä Marco Pasinato, lähetysseminaarin rehtori (kat.) 
Satu Ruhanen, kirkkoherra (ev.lut.) 
Minna Saarelma-Paukkala, dosentti, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.) 
Pia Sahi, kansainvälisen työn koordinaattori (ev.lut.) 
Isä Mikael Sundkvist, rovasti (ort.) 
Pirkko Träskbacka, HLL (ev.lut.)  

Johtoryhmä  

Petri Merenlahti, toiminnanjohtaja 
Katja Hannula, johtaja, hallinto ja talous 
Terhi Huovari, johtaja, viestintä ja varainhankinta
Seppo Sipilä, johtaja, kansainvälinen työ
Antti Siukonen, johtaja, seurakuntayhteydet, kustannustoiminta ja digitaaliset palvelut  

Henkilökunta   

Petri Merenlahti, toiminnanjohtaja  

Hallinto ja liiketoiminta 

Katja Hannula, johtaja, hallinto ja talous 
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti
Satu Rissanen, taloushallinnon asiantuntija, controller  

Kansainvälinen työ   

Seppo Sipilä, johtaja, kansainvälinen työ 
Riikka Halme-Berneking, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö
Kimmo Kosonen, lukutaitotyön johtaja
Ari Vitikainen, johtava asiantuntija, lukutaitotyö  
Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö   

Seurakuntapalvelut   

Antti Siukonen, johtaja, seurakuntayhteydet, kustannustoiminta ja digitaaliset palvelut 
Paavo Huotari, asiantuntija, raamatunkäyttö
Helena Kauppila, koulutuspäällikkö
Mari Mäkelä, sidosryhmäpäällikkö 
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori   

Viestintä ja varainhankinta   

Terhi Huovari, johtaja, viestintä ja varainhankinta 
Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 
Mikko Huttunen, varainhankinnan markkinointisuunnittelija
Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö  
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija  

VT2028-kääännöshanke   

Hankeen johtoryhmä: 

Terhi Huovari, hankkeen johto
Markku Kotila, teologinen asiantuntija
Petri Merenlahti. seuran toiminnanjohtaja
Seppo Sipilä, käännösasiantuntija 

Kääntäjät: 

Kirsi Valkama, eksegeettinen asiantuntija
Katja Seutu, kieliasiantuntija
Hanna Vanonen, eksegeettinen asiantuntija
Tuomas Juntunen, kieliasiantuntija 

Jäsenkunta   

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2023 loppuun mennessä Pipliaseuran jäsenenä oli 214 seurakuntaa. 

Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Näistä kukin voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.   

Muut jäsenyhteisöt: Seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu alueellisten pipliaseurojen kautta. Alueseurat toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Niillä ei ole palkattua henkilöstöä. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden. Vuoden 2023 lopussa alueseuroja oli kahdeksan: 

 • Etelä-Hämeen Pipliaseura, 178 jäsentä, 
 • Etelä-Karjalan Pipliaseura, 99 jäsentä, 
 • Helsingin Pipliaseura, 268 jäsentä, 
 • Kuopion Pipliaseura, 106 jäsentä, 
 • Oulun Pipliaseura, 99 jäsentä, 
 • Pirkanmaan Pipliaseura, 136 jäsentä, 
 • Pohjois-Karjalan Pipliaseura, 85 jäsentä, 
 • Varsinais-Suomen Pipliaseura, 93 jäsentä. 

Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 462.   

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (emer. kat.), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.), Richard Brewis, Kua Wee Seng ja Terje Hartberg.  

Hallitus   

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Jaana Rantala, pj., Tuija Kyrölä, Liisa Länsmans, Esko Matikainen ja Aarno Niemi.  

Hallitus kokoontui vuonna 2023 kuusi kertaa.  

Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat Minna Saarelma-Paukkala (pj.), Katja Andrejev ja Anne Haverinen.   

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä  

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut.  

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella hallinto- ja talousjohtaja Katja Hannula, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, kansainvälisen työn johtaja Seppo Sipilä ja seurakuntayhteyksien, kustannustoiminnan ja digitaalisten palveluiden johtaja Antti Siukonen.  

Pipliaseuran toiminnanjohtaja vaihtui vuonna 2023 Markku Kotilan jäädessä tehtävästä eläkkeelle. Petri Merenlahti aloitti tehtävässä 1.6.2023.  

Johtamisen kehittäminen  

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet käyvät vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun kunkin työntekijän kanssa ja järjestävät vähintään kerran vuodessa tiimin yhteisen kehityskeskustelun. 

Hallituksen ja johdon palkkiot  

Seuran sääntöjen mukaan (13 §) vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Esityksen vuosikokoukselle tekee hallitus.  

22.5.2023 vuosikokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta tehtäväkohtaisesti seuraavalla tavalla:  

 • Hallituksen puheenjohtaja 1000 euroa/vuosi, 
 • Hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet 750 euroa/vuosi, 
 • Hallituksen jäsen 500 euroa/vuosi. 

Vuosipalkkiota laskettaessa vuosi alkaa vuosikokouksesta. Palkkio maksetaan kahdessa erässä. 

Kulukorvaukset on maksettu verottajan sallimissa rajoissa. 

Johdon palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja.  

Lähipiirirekisteri  

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista.  

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin   

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission).  

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Suomen Pipliaseura on edustettuna Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group). Suomen Pipliaseuran henkilökunnasta Riikka Halme-Berneking, Kimmo Kosonen, Seppo Sipilä ja Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff); Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen BibleBooster-alustan ohjausryhmään.  

Jäsenyydet muissa järjestöissä  

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.  

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä   

Toiminnanjohtaja Petri Merenlahti on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa sekä seuran edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään. Hän toimii myös Vastuullinen lahjoittaminen ry:n Hyvä testamentti -järjestöjen ohjausryhmässä. Seurakuntayhteyksien, kustannustoiminnan ja digitaalisten palvelujen johtaja Antti Siukonen toimii Kristilliset kustantajat ry:n hallituksen jäsenenä.  

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus  

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista monipuolisilla henkilöstöeduilla. Sairauslomapäiviä Pipliaseurassa oli vuonna 2023 yhteensä 81 päivää. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Katja Hannula. Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Hanna Hokkanen.   

Varainhoito  

Seuran sijoitukset ovat passiivisesti hoidetuissa rahastoissa, jotka täyttävät vähintään EU:n asettamat kestävän rahoituksen artikla 8:n mukaiset kriteerit. 

Keräysluvat  

Keräyslupa RA/2022/1161 on voimassa 1.9.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2022. Kerätyt varat käytetään raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön sekä Raamatun käytön edistämiseen.  

Lupa ÅLR 2022/4441 voimassa 1.9.2022-31.8.2023 ja ÅLR 2023/5082 voimassa 1.9.-31.12.2023 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.  

Tillståndet ÅLR 2022/4441 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2022-31.8.2023 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. (Ålands landskapsregering 2.8.2022) 

Tillståndet ÅLR 2023/5082 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.-31.12.2023 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. (Ålands landskapsregering 28.6.2023). Lupa ÅLR 2023/8927 on voimassa 1.1.–31.12.2024 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.  

Tillståndet ÅLR 2023/8927 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.1.–31.12.2024 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. (Ålands landskapsregering 7.12.2023)