Hallitus 

Puheenjohtaja Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.) 

Varapuheenjohtaja Anne Haverinen, kehitysyhteistyöjohtaja (SVKN) 

 

Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.) 

Satu Ruhanen, kirkkoherra (ev.lut.) 

Pirkko Träskbacka, HLL (ev.lut.) 

Minna Saarelma-Paukkala, dosentti, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.) 

Pia Sahi, kansainvälisen työn koordinaattori (ev.lut.) 

Mikael Sundkvist, rovasti (ort.) 

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.) 

 

Johtoryhmä 

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

Katja Hannula, hallintojohtaja 

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija 

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja 

 

Henkilökunta  

Markku Kotila, toiminnanjohtaja 

Kansainvälinen työ  

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö 

Kimmo Kosonen, lukutaitotyön johtaja 

Ari Vitikainen, johtava asiantuntija, lukutaitotyö  

Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö  

Seurakuntapalvelut  

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja  

Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti 

Mari Mäkelä, sidosryhmäpäällikkö 

Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori  

Vilma Heinisuo, myynnin assistentti 

Viestintä  

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja 

Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö 

Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö  

Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija 

VT2020-hanke  

Tuomas Juntunen, kääntäjä, kielellinen asiantuntija  

Katja Seutu, kääntäjä, kielellinen asiantuntija  

Kirsi Valkama, kääntäjä, eksegeettinen asiantuntija 

Hanna Vanonen, kääntäjä, eksegeettinen asiantuntija  

Talous  

Katja Hannula, hallintojohtaja 

Satu Rissanen, taloushallinnon asiantuntija, controller 

 

Jäsenkunta  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2022 loppuun mennessä 220 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. 

Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.  

Muut jäsenyhteisöt: seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 12 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden.  

Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 2 154.  

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (emer. kat.), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.), Richard Brewis, Kua Wee Seng ja Terje Hartberg. 

Hallitus  

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Jaana Rantala, pj., Tuija Kyrölä, Liisa Länsmans, Esko Matikainen, Aarno Niemi. 

Hallitus kokoontui vuonna 2022 neljä kertaa. 

Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja Oskari Juurikkala.  

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä 

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut. 

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella hallintojohtaja Katja Hannula, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, johtava asiantuntija Seppo Sipilä ja seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen. 

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2023 aikana. Hallitus nimitti joulukuussa 2022 uudeksi toiminnanjohtajaksi Petri Merenlahden, joka aloittaa tehtävässä 1.6.2023. 

Johtamisen kehittäminen 

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen toiminnanjohtajalle. Lähiesimiehet vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta kehityskeskustelusta. 

Hallituksen ja johdon palkkiot 

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. 

Johdon palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja. 

Lähipiirirekisteri 

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista. 

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin  

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946). Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission). 

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group). Hän kuuluu myös Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Riikka Halme-Berneking, Seppo Sipilä ja Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff). Lukutaitotyön johtaja Kimmo Kosonen toimii Yhtyneiden Raamattuseurojen Bible Ministry -yksikössä tehtävänimikkeenään Head of literacy and education. Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering Group). 

Jäsenyydet muissa järjestöissä 

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo ry:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen. 

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä  

Toiminnanjohtaja Markku Kotila on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa sekä seuran edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään. Hän toimii myös Vastuullinen lahjoittaminen ry:n Hyvä testamentti -järjestöjen ohjausryhmässä. Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen toimii Kristilliset kustantaja ry:n hallituksen jäsenenä. 

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus 

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista monipuolisilla henkilöstöeduilla. Sairauslomapäiviä Pipliaseurassa oli vuonna 2022 yhteensä 77 päivää. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Katja Hannula. Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Hanna Hokkanen.  

Varainhoito 

Seura on uudistanut sijoitustoimintaansa, jonka tavoitteena on sijoitustoiminnan kustannusten pienentäminen siirtymällä passiivisesti hoidettuihin rahastoihin, jotka täyttävät vähintään EU:n asettamat kestävän rahoituksen artikla 8:n mukaiset kriteerit.  

Keräysluvat 

Keräyslupa RA/2022/1161 on voimassa 1.9.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2022. Kerätyt varat käytetään raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön sekä Raamatun käytön edistämiseen. 

Lupa 2022/4441on voimassa 1.9.2021–31.8.2022 Ahvenanmaan maakunnassa. Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen. 

Tillståndet ÅLR 2022/4441 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2022–31.8.2023 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. (Ålands landskapsregering 2.8.2022)