Pipliaseuran vuosiraportti 2022 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 3.5.2023. Raportissa on kaksi painotuotetta: Piplia 2022 katsaus sekä Piplia 2022 tilinpäätös. Ne voi ladata pdf-muodossa yllä olevista linkeistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu verkkosisältö, joka on saatavilla tästä osiosta ja joka julkaistaan vain verkossa.

Painettu aineisto jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille vuosikokouksessa 22.5.2023.

Verkkoaineisto 2022 kattaa tällä sivulla näkyvän koosteen sekä seuraavat sisällöt, joita ei löydy painetuista raporteista:

Suomen Pipliaseuran tukema kansainvälinen työ  
Toiminnan tuotot ja kulut 
Miten hallinto on järjestetty? 
Jäsenyhteisöt

Vuonna 2022

Pipliaseura tukee kansainvälisesti vähemmistökielten asemaa ja vaikuttaa syrjiviin asenteisiin. Käännämme Raamattua ja vahvistamme käännöstyön ja lukutaitotyön yhteyttä. Edistämme kumppaniemme lukutaitotyötä vähemmistökielille ja erityisesti naisille. Tuemme ymmärtävän lukemisen kehittämistä. Edistämme Raamatun käyttöä, jotta jokaisella on mahdollisuus lukea tai kuunnella Raamattua omalla kielellään ja siinä muodossa, joka on hänelle sopivin. 

Suomen Pipliaseuran tukema työ alueellisesti vuonna 2022 

Suomen Pipliaseuran työstä 65 % kohdistui Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, 15 % Aasiaan, Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan 9 % sekä 11 % Eurooppaan. Euroopan osuus kasvoi Ukrainan tuen myötä. 

Hankkeet maanosittain 2022

Kansainvälisen työn jakautuminen 

Vuonna 2022 Pipliaseuran kansainvälisestä työstä 29 % oli raamatunkäännöstyötä, 43 % lukutaitotyötä ja 12 % raamatunkäyttöä. Loput 15 % koostuivat pipliaseurojen yleisavustuksista (12 %) ja Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteisten ohjelmien tuesta (2 %).   

Uuden strategian suuntainen kehitys on vuonna 2022 kasvattanut lukutaitotyön suhteellista osuutta seuran kansainvälisissä ohjelmissa (43 %). Jatkossa tilanne tulee tasoittumaan siten, että uusia resursseja kohdistetaan käännöstyön vahvistamiseen. Ensimmäinen askel tässä on kolmannen raamatunkäännöstyön asiantuntijan rekrytoiminen vuoden 2023 alusta.  

Kooste: Suomen Pipliaseuran tukema työ vuonna 2022 

Raamatunkäännöstyö  

Pipliaseuralla oli vuonna 2022 raamatunkäännöstyön hankkeita tai kääntäjien koulutusta kymmenessä maassa: Intia, Kiina, Kenia, Kreikka, Namibia, Sambia, Tansania, Thaimaa, Venäjä ja Suomi.  

Vuonna 2022 Pipliaseuran hankkeissa valmistui koko Raamattu kominkieliselle vähemmistölle Venäjällä. Kiinassa julkaistiin yksi ja Intiassa yhdeksän uutta raamatunkäännöstä. Kominkielinen Raamattu on osa Raamattu Suomen suvulle -hanketta, jonka tavoitteena on kääntää Raamattu tai osa siitä 12 suomensukuiselle kielelle. Viimeiset ersän ja niittymarin käännökset valmistuvat arviolta vuonna 2024.  

Suomen Pipliaseuran palveluksessa työskentelevät johtavat asiantuntijat TT Seppo Sipilä, FT Chris Pekka Wilde ja alkuvuodesta 2023 lähtien FT Riikka Halme-Berneking kouluttavat kääntäjiä ja ohjaavat useita käännöshankkeita Suomesta käsin osana Yhtyneiden Raamattuseurojen työtä. Näitä, pääosin Afrikkaan sijoittuvia hankemaita ovat Kenia, Tansania, Sambia, Namibia ja jatkossa myös Angola. 

Strategiamme mukaisesti raamatunkääntäjien koulutusta ja käännöstyön laadunvalvontaa tehdään yhä enemmän verkkoympäristössä, jolloin ympäristöä kuormittava lentomatkustaminen vähenee.  

Lukutaitotyö 

nainen pipo päässä liitutaulun vieressä

Suomen ulkoministeriö myönsi vuonna 2022 Suomen Pipliaseuran lukutaitotyölle kehitysyhteistyötukea seuraaville neljälle vuodelle (vuodet 2023–2026), mikä vakauttaa toimintaa merkittävästi. Tuki on suunnattu Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmalle Malawissa. Tuen yhteisarvo on 800 000 euroa.  

Pipliaseuran lukutaitohanke on Suomen kehityspolitiikan kannalta relevantti, sillä se tukee erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia osallistua peruskoulutukseen ja lukemaan oppimista vähemmistökielellä, joka on oppijan äidinkieli.  

Hanke tukee myös Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, kuten sitä, että ”vuoteen 2030 mennessä kaikki nuoret ja huomattava osa aikuisista, sekä miehistä että naisista saavuttavat lukutaidon ja laskutaidon”. Pipliaseuran hankkeessa tuetaan syrjimättömyyttä tarjoamalla koulutusta lukutaidottomille naisille, jotka eivät ole päässeet kouluun.  

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman maita ovat: Etiopia, Kenia, Malawi, Tansania, Namibia ja Angola. Näistä uusia lukutaitomaita ovat Namibia ja Angola: vuonna 2022 aloitti 10 dhimbankielistä pilottiluokkaa, joista seitsemän toimi Namibiassa ja kolme Angolan puolella. Luokissa opiskeli yhteensä 135 oppilasta. 

Vuonna 2022 lukutaito-ohjelman koulutuksiin kuudessa maassa osallistui yhteensä 3 700 oppilasta, joista 3 250 oli naisia. 

Ohjelman tavoitteena on, että 20 000 afrikkalaista naista oppii lukemaan. Vuoden 2022 loppuun mennessä tästä tavoitteesta oli saavutettu 59 %. Vuonna 2022 lukutaitoluokan aloittaneista 88 % läpäisi loppukokeen. 

Suomen Pipliaseurassa johtavana lukutaitotyön asiantuntijana toimii KM Ari Vitikainen, jonka työstä 10 % kohdistuu Yhtyneiden Raamattuseurojen hankekoordinaatioon. 

Alkuvuodesta 2022 Suomen Pipliaseuraan palkattiin KT Kimmo Kosonen, jonka tehtävänä on kehittää ja johtaa Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelmia. 

Tunnustusta riippumattamalta tutkijaryhmältä 

Brittiläinen Centre for Educational Neuroscience -tutkijaryhmä arvioi syyskuussa 2022 Pipliaseuran lukutaitohanketta ja erityisesti Malawissa toimivaa jao-projektia.  

Arvioinnissa mainittiin, että ”Lukutaito naisille Afrikassa -ohjelman jao-projekti on erinomainen ja hyvin suunniteltu ohjelma, joka saavuttaa tavoitteensa parantaa naisten lukutaitotasoa.” Raportin mukaan ”riippumattomina arvioijina olemme olleet jatkuvasti vaikuttuneita projektin suunnittelun ja toteutuksen laadusta”. 

Pipliaseuran hankkeessa olennaista on, että opiskelijat oppivat lukemaan omalla äidinkielellään. Tämä parantaa oppimistuloksia merkittävästi verrattuna tilanteeseen, jossa opetuksen kieli on esimerkiksi maan valtakieli, eikä vähemmistön oma kieli. 

Raamatun käyttö 

lapsia paljon tapahtumassa

Raamatun käytön hankkeita Lähi-idässä.

Vuotta 2022 leimasi Ukrainan sota. Suomen Pipliaseura tuki Ukrainan Pipliaseuraa keräysvaroin 74 000 eurolla. Paikalliset Ukrainan Pipliaseuran työntekijät ovat jakaneet ruokaa, tarvikkeita sekä lähes 600 000 ukrainan- ja venäjänkielistä Raamattua tai muuta raamattumateriaalia niitä tarvitseville maan sisällä sekä pakolaisille naapurimaissa. Myös Suomessa on toimitettu seurakuntiin pari tuhatta ukrainankielisiä Raamattua sekä Lohdutuksen sanoja -vihkoja.  

Pipliaseura on tukenut Raamatun käytön hankkeita erityisesti Lähi-idässä. Egyptin Pipliaseurassa tuotettiin raamattukurssimateriaali Iso kertomus, joka on otettu laajasti käyttöön. Kurssin suorittaneet kertovat Raamatun tuntemuksensa ja hengellisen elämänsä vahvistuneen kurssin myötä. Maassa järjestetään säännöllisesti myös raamattutapahtumia lapsille ja -leirejä nuorille sekä jaetaan Raamattuja vähävaraisille.  

Egyptin lisäksi Pipliaseura tukee Raamatun käyttöä ja jakelua Intiassa, Israelissa, Kiinassa, Palestiinassa, Sloveniassa ja Ukrainassa.  

Raamattu maailmanlaajuisesti 

Äidinkielinen Raamattu on tällä hetkellä 5,9 miljardin ihmisen ulottuvilla. 

Maailmanlaajuisesti koko Raamattu oli vuoden 2022 lopussa käännetty 733 kielelle, Uusi testamentti 1 622 kielelle ja jokin raamatunosa 1 255 kielelle. Kaikista koko Raamatun käännöksistä 63 % on Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) kääntämiä.

Lue lisää: Kuinka monelle kielelle Raamattu on käännetty? 

Raamatun saavutettavuus vuonna 2022

Vuosi 2022 kotimaassa 

Kotimaisessa työssä merkittävin avaus on VT2028-hankkeen käynnistyminen vuoden 2022 alussa. Kyseessä on mittava kuuden vuoden hanke, jossa käännämme Vanhan testamentin alkukielestä Suomen Pipliaseurassa kehitetyllä uudenlaisella menetelmällä mobiiliympäristöön. Käännöstyö on heprean- ja arameankieliselle pohjatekstille uskollinen ja ottaa tarkasti huomioon käyttäjien kielentajun. On odotettavissa, että innovatiivisen käännöshankkeen vaikutus ulottuu vuosikymmeniksi eteenpäin.  

Projektin alkuvaiheessa mukana on neljä kääntäjää: TT Hanna Vanonen ja FT Tuomas Juntunen sekä TT, FM Kirsi Valkama ja FT Katja Seutu. Kääntäjäpareista jälkimmäinen keskittyy psalmien kääntämiseen. Ekumeeninen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2022 neljä kertaa, ja käännöstyö eteni suunnitellusti. Käännösprojektiin osallistuu myös hankkeen johtoryhmä. Vuoden aikana käännettiin suuri osa psalmeista ja historiakirjoista. Kaikki käännösjaksot testattiin lukijoilla. Psalmit julkaistaan erikseen alkuvuodesta 2024 ja koko Vanha testamentti vuonna 2028. 

Käännöshankkeet kotimaisille vähemmistökielille jatkuivat. Johanneksen evankeliumista koltansaamen kielelle julkaistiin ortografialtaan uudistettu käännös elokuussa 2022. Inarinsaamenkielinen Uusi testamentti on tarkistusvaiheessa. 

Vuoden 2022 numeroita 

Vuonna 2022 Pipliaseuran kokonaistuotto oli 2 326 448 euroa. Tuki seurakunnilta muodosti tuloista 67 % ja lahjoitukset yksityisiltä 22 %. Loput 11 % koostuivat ulkoministeriön hankerahoituksesta ja Vapaakirkon avustuksesta. 

Talousarviomäärärahat evankelis-luterilaisilta seurakunnilta nousivat 9 %. Vuonna 2022 kolehtituotot nousivat 138 % verrattuna vuoteen 2021, mutta ne jäivät vielä 33 % koronaa edeltävän vuoden 2019 kolehtituottojen tasosta. 

Lahjoitukset yksityisiltä supistuivat 6 % vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021, mutta yksityiset kuukausilahjoitukset nousivat 11 %. Yksityislahjoitusten tuotossa näkyy maailmantilanteen vaikutus. 

Kansainvälisen työn menoista 77 % oli ohjelmarahoitusta ja 23 % tukitoimintointojen osuutta. 

Lisää Pipliaseuran vuoden 2022 tuotto- ja kulurakenteesta voi lukea alasivulta: Tuotot ja kulut 2021. 

Pipliaseura palvelee 

Piplian jokavuotiset globaalikasvatusmateriaalit antavat äänen ja kasvot ihmisten erilaisille todellisuuksille ympäri maailmaa. Piplian tiimi noutaa ja tuottaa itse materiaalin yhteistyössä paikallisten Pipliaseurojen kanssa, mikä tekee materiaaleista autenttisia ja elämänläheisiä. Piplia järjestää vuosittain materiaalien käyttöön liittyviä webinaari-koulutuksia. 

Vuonna 2022 globaalikasvatuksen teemana Pipliassa oli ”Muutosvoimana lukutaito”. Seuraavaa vuotta varten tehtiin aineistomatka Egyptiin, jossa hankittiin Raamatun käyttöön liittyvää materiaalia. Toinen aineistomatka suuntautui Namibiaan tutustumaan raamatunkäännös- ja lukutaitohankkeisiin.  

Muutosvoimana lukutaito -webinaarikoulutuksia toteutettiin kaikkiaan viisi, ja niihin osallistui yhteensä 100 seurakuntien työntekijää ja vapaaehtoista vastuunkantajaa. Kiinan raamattutyötä tukeville seurakunnille järjestettiin Kiina-webinaari Yhtyneiden Raamattuseurojen kiinalaisen vieraan Kua Wee Sengin johdolla. Vierailuja seurakuntiin tehtiin 47. 

Vuonna 2022 uusia yhteistyösopimuksia seurakuntien kanssa solmittiin 24.  

Piplia osallistui ohjelmatuottajana Oulun Kirkkopäiville ja Lähetysjuhlille, Oulun hiippakunnan lähetysjuhlaan, Kirkon kansainvälisen työn päiviin, Papiston päiville, Jumalanpalveluspäiville sekä Helsingin hiippakunnan synodaalikokoukseen.  

Raamatun käyttöä vahvistetaan 

Kotimaassa vahvistetaan Raamatun käyttöön liittyviä palveluita. 

Vuonna 2022 alkoi Raamatun johdantokurssin kehittäminen digitaaliseen ympäristöön. Tarkoituksena on edistää Raamatun käyttöä tukemalla seurakuntien kasvatustyötä ja yksityiskäyttäjien Raamatun opiskelua. Kurssin sisältö on ajanmukaista, ekumeenista ja dialogiin kannustavaa.  

Kurssi on pilottivaiheessa alkuvuodesta 2023, ja se julkaistaan seurakuntien ryhmätoiminnan käyttöön syksyllä 2023. Projektia tehdään yhteistyössä Saksan ja Alankomaiden Pipliaseurojen kanssa. Kirkon mediasäätiö myönsi kurssi käsikirjoittamiseen 11 000 euroa. 

Tuotimme myös Tässä olen -mietiskelyistä Kirkkohallituksen tuella vuoden 2023 jokaiselle päivälle Tässä olen – päivittäisiä hengellisiä harjoituksia –äänitteen kuunneltavaksi Piplia-sovelluksessa tai Spotifyssa. 

Raamattu.fi-verkkopalvelu ja Piplia-sovellus palvelevat laajasti Raamatun lukijoita ja kuuntelijoita. Palveluissa on runsaasti maksuttomia kotimaisia ja muunkielisiä raamatunkäännöksiä. Rekisteröityneille käyttäjille ja tilauksen lunastaneille on tarjolla lisäpalveluita. 

Vuonna 2022 Raamattu.fi-palvelussa oli 1,5 miljoonaa istuntokertaa ja 576 853 käyttäjää. Istuntokerrat kasvoivat edellisvuodesta 11,3 % ja käyttäjien määrä 4,7 %. Vuonna 2022 Piplia-sovelluksessa oli kuunneltu 86 988 äänikirjan lukua. Käyttäjiä palvelulla oli 35 214. 

Pipliaseuran painettujen Raamattujen myynti Suomessa oli 65 502 koko Raamattua ja 2 868 Uutta testamenttia. Pipliakauppa.fi palvelee seurakuntia ja sopimusasiakkaita, henkilöasiakkaita palvelee Sacrum.fi.  

Uusimpina tuotteina julkaisimme uuden Vauvan oma Rapinaraamattu 2 -pehmokirjan Kuule Isä taivaan -lasten virren sanoilla sekä kaksi uutta Raamattu-mallia deuterokanonisilla kirjoilla. 

Pipliaseura uudisti myös visuaalista ilmettään sekä Piplia.fi-verkkopalvelunsa vuonna 2022.  

Kolme uutta kunniajäsentä 

Pipliaseuran vuosikokous kutsui keväällä 2022 viiden aiemman kunniajäsenen lisäksi kolme uutta 

kunniajäsentä, joita ovat Terje Hartberg, Kua Wee Seng ja Richard Brewis. Valinnoissa painottuivat kansainväliset ansiot.  

Terje Hartberg on 30 vuodenajan kehittänyt Yhtyneiden Raamattuseurojen palvelua paikallisille pipliaseuroille. Kua Wee Seng on yli 20 vuoden ajan rakentanut Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteistyösuhteita Kiinan sisällä ja avannut johtamansa alueen työtä kansainvälisesti. Richard Brewis on koko työuransa ajan kehittänyt kulttuurienvälistä yhteistyötä sekä raamatunkääntämisen että lukutaitotyön saralla ja ollut aktiivinen ekumeenisten suhteiden ja yhteistyön rakentaja.