Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testamenteista. Sekä kansainvälinen työ että liiketoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa. 

Kansainvälinen työ 

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 326 448 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.  

Tuki seurakunnilta: Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 063 348 euroa ja muita tuottoja 496 464 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta kasvoivat 300 500 eurolla verrattuna edelliseen vuoteen. Kerätyt kolehdit lähtivät kasvuun koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistuttua, mutta epidemian edeltävän ajan tasoa ei vielä saavutettu. Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa. 

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 506 706 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä supistui 7 % verrattuna vuoteen 2021. Keskeisenä syynä tähän on vuoden alkupuolella sijoittuneet isot muiden toimijoiden Ukraina-keräykset. 

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 206 003 euroa.  

Varainhankinta tulolajeittain

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot  

Vuonna 2022 kansainväliseen työhön käytettiin 2 075 848 euroa. Tästä ohjelma- ja hankerahoitusta oli 1 584 329 euroa eli 77 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 23 %.  

Kansainvälisen työn kulut

Kansainvälisen työn ohjelmat 

Suomen Pipliaseuran kansainvälisten ohjelmien kulut olivat 1 584 329 euroa. Nämä käytettiin kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa. Lukutaitotyön osuus vuonna 2022 oli poikkeuksellisen suuri. Raamatunkäännöstyön osuuden odotetaan kasvavan vuonna 2023–24. 

Kansainvälisen työn jakautuminen

Kansainvälisen työn ohjelmien jakautuminen maanosittain

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden ja lukutaitohankkeiden osuudet ovat suurimpia. Kehitysyhteistyötä tehdään Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Hankkeet maanosittain

Liiketoiminta

Toiminnan tuotot olivat 825 000 euroa. Tuottojäämä kasvoi edellisestä vuodesta 11 %. Tuottojäämällä (245 000 euroa) katetaan seuran yhteisiä kuluja.

Liiketoiminnan tuotot ja kulut

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta 

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen kohtuullisen vakaa. Omavaraisuusaste on 91 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden alijäämä on 27 000 euroa. Talousarviossa vuodelle 2022 arvioitu tilikauden alijäämä oli 100 000.  

Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2022 tasearvoltaan yhteensä 2 241 500 euroa. Seura on uudistanut sijoitustoimintaansa, jonka tavoitteena on sijoitustoiminnan kustannusten pienentäminen siirtymällä passiivisesti hoidettuihin rahastoihin, jotka täyttävät vähintään EU:n asettamat kestävän rahoituksen artikla 8:n mukaiset kriteerit.