Raamattu ryhmässä

Raamattu ryhmässä

Voiko 1+1 olla 3? Ryhmä ja sen jäsenten elämänkokemus on enemmän kuin jäsentensä lukumäärä.

Raamatun kirjat ovat syntyneet uskonyhteisöissä. Raamatun lukeminen yhdessä sopii hyvin tähän perinteeseen. Raamatun käyttö pienryhmissä on kokenut melkoisen kehityksen viime vuosikymmenien aikana. Perinteiset raamattupiirit ovat saaneet rinnalleen ryhmädynamiikkaa sekä  luovia ja toiminnallisia työtapoja hyödyntäviä ryhmiä, omaan sosiologiseen ympäristöönsä huomiota kiinnittäviä raamatturyhmiä ja myös internetissä kokoontuvia ryhmiä.

Raamattu ja yhteiskunta

Kontekstuaalisella Raamatun lukemisella tarkoitetaan nykyisin yleensä sitä, että lukemisessa ja tulkinnassa otetaan huomioon erityisesti yhteisön tai ryhmän todellinen elinympäristö. Köyhyyden ja sorron keskellä elävät ihmiset ja yhteisöt ovat etsineet Raamatusta voimaa, rohkeutta ja toimintatapoja sortavien asenteiden ja rakenteiden muuttamiseen sekä tätä kautta elinolojensa ja toimeentulonsa parantamiseen.

Raamattu_ryhmassa

Tähän kontekstista lähtevään tulkintauomaan kuuluvat vapautuksen teologia Etelä-Amerikassa, daliittiteologia Intiassa ja monet tulkintatavat Afrikassa. Raamatun tulkinnalle asetetaan selkeät yhteiskunnalliset tavoitteet ja niiden saavuttamiseen sitoudutaan. Myös Raamatun aikaisempaan käyttöön kiinnitetään huomiota. Raamattu on saattanut olla esim. siirtomaavallan aikana sorron eikä vapautuksen väline.

Kontekstuaalinen tulkintatapa on saanut kannatusta myös länsimaissa. Olisi toivottavaa, että tällainen yhteiskuntaan analyyttisesti ja kriittisesti suhtautuva Raamatun lukeminen seurakuntien pienryhmissä lisääntyisi myös Suomessa. Raamatun lukeminen ei saisi jäädä jonkinlaiseksi yksityiseksi hengelliseksi harrastukseksi. Jo lähihistoria osoittaa, että Raamatussa on yhteiskuntia muuttava voima.

pantomiimi_Lahti_13_lores

Bibliodraama

Bibliodraaman perusajatus on, että koko ryhmän ja sen jäsenten elämänkokemus toimii Raamatun tekstin tulkkina.

Bibliodraama on kokemus- ja tekstipainotteinen: omat kokemukset pyritään saattamaan kosketuksiin niiden kokemusten kanssa, joita Raamattu kuvaa eri kertomuksissa, tilanteissa ja henkilöiden elämässä.

Gerhard Marcel Martin

Bibliodraamassa käytetään erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä.

Länsimaissa ihmisten tietotaso ja tarttumapinta Raamattuun on jatkuvasti ohenemassa. Raamatun kertomukset jäävät vieraiksi, eivätkä ne  toimi edes kirkkojen jäsenistön keskuudessa henkisenä pääomana, koska kertomuksia ei enää tunneta. Raamatun kertomukset eivät jäsenny länsimaisen sekularisoituneen ihmisen sielunmaisemaan ja elämän rakennuspuut sekä Sanan voimaannuttava vaikutus menevät hukkaan. Bibliodraama on yksi vahvimmista työtavoista jäsentää uudelleen kristinuskon alkuperäistä perintöä omaan elämään.

Siirrostyöskentely

Siirrostyöskentely on käyttökelpoinen tapa tuoda Raamatun tekstien sanoma tähän päivään. Se sopii hyvin kontekstuaalisen Raamatun tulkinnan toiminnalliseksi osaksi.

Siirrokseen on hyvä varata vähintään yksi päivä. Se sopii hyvin esimerkiksi viikonloppuleirin raamattutyöskentelyksi. Ryhmäkoon on hyvä olla 10–16 henkilöä.

Siirtotyöskelentelyssä vuorottelevat jakaantuminen alaryhmiin ja kokoontuminen taas koko ryhmän kesken. Siirtotyöskentelyn vaiheet ovat:

  • Käynnistämisvaihe
  • Alaryhmien ryhmäytyminen ja tekstinvalinta
  • Ryhmien esitykset koko ryhmälle
  • Tulkintakeskustelu ja siirroksen luominen alaryhmässä

Viimeistä varsinaista työskentelyvaihetta kutsutaan siirrokseksi. Siinä tekstin sanoma siirretään nykyaikaan, tähän päivään. Tekstin alkuperäiseen kulttuuriympäristöön liittyvät seikat jätetään omaan aikaansa. Kertomuksen sanoma esitetään tässä päivässä käyttäen oman aikaamme kieltä, ilmaisua ja näyttämöitä. Jos tämä sanoma tuodaan sairaalaosastolle, poliisilaitokselle, koululuokkaan, verovirastoon, omalle työpaikalle jne., niin mitä siellä tapahtuu?

Tämän jälkeen alaryhmät esittävät vuorollaan vielä siirroksensa koko ryhmälle, ja jokaisen esityksen jälkeen käydään keskustelu yleisön ja esittäjien välillä.