Miten hallinto on järjestetty?

Hallitus

Puheenjohtaja
Jukka Keskitalo, piispa (ev.lut.)

Varapuheenjohtaja
Timo Mäkirinta, kirkkoherra (ort.)

Jäsenet

Anne Haverinen, aluejohtaja (SVKN)
Oskari Juurikkala, tutkijatohtori (kat.)
Minna Koistinen, pastori (ev.lut.)
Risto Nurmela, dosentti (ev.lut.)
Minna Saarelma-Paukkala, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja (ev.lut.)
Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos (ev.lut.)
Risto Korhonen, yliopistopastori (ev.lut.)

Johtoryhmä

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
Katja Hannula, hallintopäällikkö
Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö
Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja

Henkilökunta

Markku Kotila, toiminnanjohtaja

Kansainvälinen työ

Seppo Sipilä, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö
Ari Vitikainen, asiantuntija, lukutaitotyö
Chris Pekka Wilde, johtava asiantuntija, raamatunkäännöstyö

Seurakuntapalvelut

Antti Siukonen, seurakuntapalvelun johtaja
Paavo Huotari, asiantuntija, raamatunkäytön edistäminen
Vilma Heinisuo, myyntiassistentti
Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, myynti
Ulla Oinonen, sidosryhmäpäällikkö
Satu Toukkari, sidosryhmäkoordinaattori

Viestintä

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
Hanna Hokkanen, varainhankinnan päällikkö
Hanna Paavilainen, verkkoviestintäpäällikkö
Anu Tuomainen, visuaalinen suunnittelija

Talous

Katja Hannula, hallintopäällikkö
Satu Rissanen, kirjanpitäjä

Jäsenkunta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat: Vuoden 2019 loppuun mennessä 211 seurakuntaa oli ilmoittautunut jäseneksi. Kukin seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.

Muut kirkot: Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Kukin niistä voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.

Muut jäsenyhteisöt: seuran luonne kansalaisjärjestönä toteutuu 15 alueellisen pipliaseuran kautta, jotka toimivat itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä. Alueellisilla seuroilla ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtoispohjalta. Alueellinen seura voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohden.

Kannattajajäseniä seuralla oli tilivuoden päättyessä kaikkiaan 3144.

Kunniajäsenet: Arkkipiispa Kari Mäkinen (emer., ev.lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), seurakuntaneuvos Valtter Luoto (SVKN), piispa Juha Pihkala (emer., ev.lut.), dosentti Risto Cantell (ev.lut.).

Hallitus

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kerran. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.  Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuosikokouksessa suoritettavaa hallituksen vaalia valmistelee edellisen vuosikokouksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Pirjo-Liisa Penttinen (pj.), Johannes Haapalainen, Merja Mäkisalo Merja, Jari Portaankorva ja Minna Sorvala.

Hallitus kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa. Hallituksen alaisena ja sen valvonnassa toimii työvaliokunta. Sen keskeisin rooli on toimia valvontavaliokuntana. Työvaliokuntaan kuuluvat Jaakko Weuro (pj.), Anne Haverinen ja Risto Korhonen.

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä

Toiminnanjohtaja hoitaa seuran juoksevaa hallintoa, toimintaa, taloutta sekä varainhoitoa. Hallitus on vahvistanut hallinto- ja taloussäännön, jossa määritellään tarkemmin toiminnanjohtajan vastuut.

Toiminnanjohtajaa avustavaan johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan ohella kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis, viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, hallintojohtaja Piia Huurtola ja seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen.

Johtamisen kehittäminen

Hallituksen puheenjohtaja antaa vuosittain johtamista koskevan palautteen toiminnanjohtajalle.  Lähiesimiehet vastaavat vähintään kerran vuodessa toteutettavasta kehityskeskustelusta.

Hallituksen ja johdon palkkiot

Hallitukselle ja sen työvaliokunnalle ei ole maksettu palkkioita. Kokousmatkoista ja muusta luottamustehtävän hoidosta aiheutuvat kulut on kuitenkin korvattu. Johdon palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista päättää hallituksen puheenjohtaja.

Lähipiirirekisteri

Seura ylläpitää lähipiirirekisteriä. Ilmoitus pyydetään hallituksen jäseniltä sekä niiltä työntekijöiltä, joilla on asemansa perusteella mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä erilaisista sidosryhmäsuhteista ja niihin liittyvistä taloudellisista sidonnaisuuksista.

Yhteydet Yhtyneisiin Raamattuseuroihin

Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies) on Britanniassa nimellä UBS Association rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö (Registered Charity nr. 800058), jonka kautta Suomen Pipliaseura kohdentaa varoja kansainvälisiin ohjelmiin. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen perustajajäsen (1946).

Järjestön toimintaa ja varojen käyttöä valvoo jäsenten valitsema Yhtyneiden Raamattuseurojen neuvosto (Global Council), hallitus (Executive Board) sekä asianomainen viranomainen (Charity Commission).

Yhtyneillä Raamattuseuroilla on hallituksen vahvistamat ohjeet ja menettelytavat taloudellisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi (whistle blowing and fraud response policy). Hankesuunnitelmat ja seurantaraportit ovat rahoittajien käytössä intranetissä. Yhtyneiden Raamattuseurojen tilintarkastuksesta vastaa Grant Thornton UK LLP.

Toiminnanjohtaja Markku Kotila edustaa Suomen Pipliaseuraa Yhtyneiden Raamattuseurojen keskeisten rahoittajien kokouksessa (Resource Mobilization Group) yhdessä kansainvälisen työn johtajan Richard Brewisin kanssa. Markku Kotila kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen Kiina-ohjausryhmään (China Partnership Advisory Group). Richard Brewis kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-ohjelman ohjausryhmään (Literacy Steering Group). Raamatunkäännöstyön asiantuntijat Seppo Sipilä ja

Chris Pekka Wilde ovat merkittävän osan työpanoksestaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tehtävissä (seconded staff). Seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen IBEP-alustan ohjausryhmään (IBEP Steering Group).

Jäsenyydet muissa järjestöissä

Seura on jäsenenä Suomen lähetysneuvostossa, Kirkkopalveluissa, Fingo r y:ssä ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä sekä kumppanuusjärjestönä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Lisäksi seura on Palvelualojen työnantajaliiton PALTA ry:n jäsen.

Johdon jäsenyydet keskeisten kotimaisten sidosryhmien luottamuselimissä

Kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis on jäsenenä Suomen lähetysneuvoston hallituksessa. Suomen ekumeenisessa neuvostossa seuraa edustaa toiminnanjohtaja Markku Kotila. Hän osallistuu myös seuran edustajana Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunnan työskentelyyn. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon vahvuudet -toiminnan valmisteluryhmään sekä ohjausryhmään.

Työhyvinvointi, työterveys ja turvallisuus

Seuralla on kirjalliset työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat ohjeistukset. Työterveyshuolto toteutetaan yhteistyössä Suomen Terveystalon työterveyspalveluiden kanssa. Tässä pääpaino on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Seura tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista virikeseteleillä. Kolme päivää tai sen yli kestäneestä sairaudesta johtuneita poissaoloja oli tilivuoden aikana 19 (83) päivää. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintojohtaja Piia Huurtola. Henkilöstöä edustavana luottamushenkilönä toimii Satu Toukkari ja työsuojeluvaltuutettuna Seppo Sipilä.

Ympäristöohjelma

Ympäristönäkökohtien kannalta seuran oleellisin toiminto on Raamattujen kustantaminen. Käytetty kirjapaino on antanut selvityksen noudatettavista määräyksistä ja käytänteistä. Seura kompensoi lentomatkojen aiheuttamat CO2-päästöt Suomen Lähetysseuran ylläpitämän Hope Fund -ilmastorahaston kautta.

Seura on käynnistänyt työskentelyn, jossa käydään aiempaa laajemmin läpi kaikki seuran toiminnot ympäristönäkökulmasta. Tavoitteena on Kirkon ympäristödiplomi.

Keräysluvat

Lupa RA/2017/786 on voimassa 1.9.2017–31.8.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Kerätyt varat käytetään kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään kansainväliseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Varat käytetään vuosien 2017–2022 aikana.

Lupa ÅLR 2020/3237 on voimassa 1.9.2020-31.8.2021 Ahvenanmaan maakunnassa.  Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen ja levittämiseen, Raamatun käytön edistämiseen sekä näitä koskevista hankkeista viestimiseen.

Tillståndet ÅLR 2020/3237 har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.9.2020–31.8.2021 i landskapet Åland. Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt.