Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testamenteista. Sekä kansainvälinen työ että liiketoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa. 

Kansainvälinen työ 

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut 

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 266 730 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 1 117 444 euroa sekä yhteistyösopimuksiin pohjautuvia ja muita tuottoja 388 479 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta pienenivät 22 123 eurolla verrattuna edelliseen vuoteen. Kerätyt kolehdit pysyivät edellisen vuoden tasolla, eikä koronaepidemiaa edeltävän ajan tasolle ole palattu. Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 519 033 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä pysyi edellisen vuoden tasolla, johon ovat osaltaan vaikuttaneet kotitalouksien epävarmat talousnäkymät. Seuran varainhankintastrategian mukaisesti tavoitellaan kuukausilahjoittajien määrän kasvua. Vuonna 2023 kasvua oli 9 %.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 188 467 euroa.  

Varainhankinta tulolajeittain

Kansainvälinen työ ja siihen kohdistuvat tukitoiminnot

Vuonna 2023 kansainväliseen työhön käytettiin 2 068 313 euroa. Tästä ohjelma- ja hankerahoitusta oli 1 526 150 euroa eli 74 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 26 %.

Kansainvälisen työn kulut

Kansainvälisen työn ohjelmat

Suomen Pipliaseuran kansainvälisten ohjelmien kulut olivat 1 524 875 euroa. Nämä käytettiin kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä 30 %, lukutaitotyötä 43 % ja Raamatun käytön edistämistä 10 %. Yleisavustusten osuus oli 14 %, mikä sisälsi tuen mm. Ukrainan pipliaseuran työlle. Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kansainvälisen työn jakautuminen

Vuonna 2023 Pipliaseuran kansainvälisestä työstä 30 % oli raamatunkäännöstyötä, 43 % lukutaitotyötä ja 10 % raamatunkäyttöä. Loput 17 % koostuivat pipliaseurojen yleisavustuksista (14 %) ja Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteisten ohjelmien tuesta (3 %).

Raamatunkäytön osuuteen sisältyy Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen BibleBooster-alustan kehitystyötä. Yhteinen alusta palvelee eri maiden seuroja ja mahdollistaa digitaalisen raamatunkäytön niille, jotka eivät pysty sitä omin resurssein kehittämään. Pipliaseuran digitaalisista palveluista vastaava johtaja Antti Siukonen työskentelee BibleBooster-hankkeen vetäjänä määräaikaisesti heinäkuusta 2023 heinäkuuhun 2024.

Kansainvälisen työn ohjelmien jakautuminen maanosittain Suomen Pipliaseura valitsee kansainvälisten ohjelmiensa painopistealueet sen perusteella, miten voimme parhaiten lisätä Yhtyneiden Raamattuseurojen työn laatua ja vaikuttavuutta. Tuemme erityisesti vähemmistöjen parissa tehtävää raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sinne sijoittuu myös tekemämme kehitysyhteistyö. Lisäksi edistämme Raamatun käyttöä alueille, joissa pipliaseurojen asema antaa niille poikkeukselliset toimintamahdollisuudet, kuten Intiassa, Kiinassa sekä Egyptissä ja Lähi-idässä. Ukrainassa olemme tukeneet paikallista pipliaseuraa Raamattujen jakelussa sodasta kärsivään maahan.

Hankkeet maanosittain

Alla olevassa graafissa kuvataan Pipliaseuran työn maantieteellinen jakautuminen sekä työn osuus, joka jakaantuu yhteisten hankkeiden kautta globaalisti.

Hankkeet maanosittain

Yleisavustukset, yhteiset ohjelmat ja kehitystyöt 25 % kattaa Yhtyneille Raamattuseuroille maksettavan yleisavustuksen lisäksi Suomen Pipliaseuran omien asiantuntijoiden työn Yhtyneiden Raamattuseuran ohjelmien johdossa, konsultoinnissa ja koordinoinnissa. Työ palvelee raamatunkääntämisen, lukutaidon ja raamatunkäytön hankkeita.

Liiketoiminta

Liiketoiminnan tuotot olivat 865 000 euroa. Tuottojäämä supistui edellisestä vuodesta 21 %, ja oli nyt 193 000 euroa. Tuottojäämällä katetaan seuran yhteisiä kuluja.

Liiketoiminnan tuotot ja kulut

Seuran taloudellinen asema ja varainhallinta

Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Omavaraisuusaste on 89 %. Vieraassa pääomassa ei ole pitkäaikaisia velkoja. Tilikauden ylijäämä on 68 194 euroa. Talousarviossa vuodelle 2023 arvioitu tilikauden alijäämä oli 197 000. Seuran sijoitusomaisuus oli 31.12.2023 tasearvoltaan yhteensä 2 330 412 euroa. Seura on uudistanut sijoitustoimintaansa, jonka tavoitteena on sijoitustoiminnan kustannusten pienentäminen siirtymällä passiivisesti hoidettuihin rahastoihin, jotka täyttävät vähintään EU:n asettamat kestävän rahoituksen artikla 8:n mukaiset kriteerit.