Ladattavat vuosiraporttimateriaalit

Pipliaseuran vuosiraportti 2023 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 2.5.2024. Raportissa on kaksi painotuotetta: Piplia 2023 katsaus sekä Piplia 2023 tilinpäätös. Ne voi ladata pdf-muodossa yllä olevista linkeistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu verkkosisältö, joka on saatavilla tästä osiosta ja joka julkaistaan vain verkossa.

Painettu aineisto jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille vuosikokouksessa 28.5.2024.

Verkkoaineisto 2023 kattaa tällä sivulla näkyvän koosteen sekä seuraavat sisällöt, joita ei löydy painetuista raporteista:

Suomen Pipliaseuran tukema kansainvälinen työ
Toiminnan tuotot ja kulut
Miten hallinto on järjestetty?
Jäsenyhteisöt

Vuonna 2023

Viemme työmme kautta toivoa, rauhaa ja rohkaisua ympäri maailmaa, etenkin vähemmistökansoille ja haavoittuvassa asemassa oleville.

Vuonna 2023 kansainvälisen työn ohjelmabudjetti oli 1,5 miljoonaa euroa. Piplian työn tulokset näkyvät uusina raamatunkäännöksinä, lukutaitona ja voimauttavina kokemuksina yksittäisen ihmisen elämässä. Työ vaikuttaa yksilöiden kautta yhteiskuntaan, kokonaisiin kansakuntiin ja tuleviin sukupolviin.

Vuonna 2023 Suomen Pipliaseura toimi 17 maassa ja 49 hankkeessa. Työ jakaantui seuraavasti:

  •  raamatunkäännöstyö: 9 maata ja 28 kieltä
  • lukutaitotyö: 5 maata ja 5 kieltä
  • raamatunkäyttö: 6 maata ja 9 hanketta
  • perustoimintojen tuki: 4 maata

Kansainvälisen työn rahoitus koostuu seurakuntien talousarviomäärärahoista, kolehdeista ja yhteistyösopimusten tuotoista, kehitysyhteistyömäärärahoista sekä yksityislahjoittajien tuesta. Pipliaseura saa lisäksi tuottoja sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista sekä testamenteista.

Kotimaassa työn kohokohtia vuonna 2023 oli Psalmien kirjan uuden suomennoksen valmistuminen osana Vanhan testamentin VT2028-käännöshanketta.

Suomen Pipliaseuran tukema työ

Suomen Pipliaseuran työstä 55 % kohdistui Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, 8 % Aasiaan, 7 % Eurooppaan sekä 5 % Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Työ on strategian mukaisesti painottunut yhä enemmän Afrikkaan.

Hankkeet maanosittain 2023

Alla olevassa graafissa kuvataan Pipliaseuran työn maantieteellinen jakautuminen sekä työn osuus, joka jakaantuu yhteisten hankkeiden kautta globaalisti.

Yleisavustukset, yhteiset ohjelmat ja kehitystyöt 25 % kattaa Yhtyneille Raamattuseuroille maksettavan yleisavustuksen lisäksi Suomen Pipliaseuran omien asiantuntijoiden työn Yhtyneiden Raamattuseuran ohjelmien johdossa, konsultoinnissa ja koordinoinnissa. Työ palvelee raamatunkääntämisen, lukutaidon ja raamatunkäytön hankkeita.

Kansainvälisen työn jakautuminen sisällöllisesti

Vuonna 2023 Pipliaseuran kansainvälisestä työstä 30 % oli raamatunkäännöstyötä, 43 % lukutaitotyötä ja 10 % raamatunkäyttöä. Loput 17 % koostuivat pipliaseurojen yleisavustuksista (14 %) ja Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteisten ohjelmien tuesta (3 %).

Raamatunkäytön osuuteen sisältyy Yhtyneiden Raamattuseurojen digitaalisen BibleBooster-alustan kehitystyötä. Yhteinen alusta palvelee eri maiden seuroja ja mahdollistaa digitaalisen raamatunkäytön niille, jotka eivät pysty sitä omin resurssein kehittämään. Pipliaseuran digitaalisista palveluista vastaava johtaja Antti Siukonen työskentelee BibleBooster-hankkeen vetäjänä määräaikaisesti heinäkuusta 2023 heinäkuuhun 2024.

Kooste:  Suomen Pipliaseuran tukema työ vuonna 2023

Raamatunkäännöstyö

Angolalaiset naiset tanssivat ja laulavat Raamattu kädessä

Pipliaseuralla oli vuonna 2023 raamatunkäännöstyön hankkeita tai kääntäjien koulutusta yhdeksässä maassa: Intia, Kiina, Kenia, Kreikka, Namibia, Sambia, Tansania, Thaimaa ja Venäjä. Pitkäaikaista jakuutin raamatunkäännöstyötä ei ole keskeytetty Pipliaseurasta johtuvista syistä, mutta tällä hetkellä sen tukeminen Venäjällä ei ole mahdollista.

Suomen Pipliaseuran palveluksessa työskentelevät kansainvälisen työn johtaja TT Seppo Sipilä, FT Chris Pekka Wilde ja FT Riikka Halme-Berneking kouluttavat kääntäjiä ja ohjaavat useita käännöshankkeita Suomesta käsin osana Yhtyneiden Raamattuseurojen työtä. Näitä, pääosin Afrikkaan sijoittuvia hankemaita ovat Kenia, Tansania, Sambia, Namibia ja Angola.

Syksyllä 2023 njaneka-kansa Angolassa sai ensimmäisen oman Uuden testamentin omalla kielellään. Hankkeessa on toiminut käännöskonsulttina Suomen Pipliaseuran Riikka Halme-Berneking.

”On paljon helpompi opettaa ja ymmärtää Raamattua, kun voin tehdä sen nyt omalla kielelläni.”
– Njaneka-kansan parissa työskentelevä kasteopettaja Joao Abel Fernando

Vuonna 2023 julkaistiin myös koko Raamattu kominkieliselle vähemmistölle Venäjällä. Kominkielinen Raamattu on osa Raamattu Suomen suvulle -hanketta, jonka tavoitteena on kääntää Raamattu tai osa siitä 12 suomensukuiselle kielelle. Viimeiset ersän ja niittymarin käännökset valmistuvat arviolta vuonna 2024.

Suomen Pipliaseuran työntekijät eivät asu hankemaissa, vaan työ perustuu vierailuihin ja etätyöskentelyyn. Mallin ansiosta asiantuntija voi ohjata työtä useissa eri maissa samalla kun hankkeisiin säilyy suora yhteys.

Strategiamme mukaisesti raamatunkääntäjien koulutusta ja käännöstyön laadunvalvontaa tehdään yhä enemmän verkkoympäristössä, jolloin ympäristöä kuormittava lentomatkustaminen vähenee.

Lukutaitotyö 

Suomen ulkoministeriö rahoittaa Suomen Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa Malawissa vuosina 2023–2026. Tuen yhteisarvo on 800 000 euroa, josta vuonna 2023 käytetiin 188 000 euroa.

Pipliaseuran lukutaitohanke palvelee Suomen kehityspolitiikan tavoitteita, sillä se tukee erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia osallistua peruskoulutukseen ja lukemaan oppimista vähemmistökielellä, joka on oppijan äidinkieli.

Hanke tukee myös Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, kuten sitä, että ”vuoteen 2030 mennessä kaikki nuoret ja huomattava osa aikuisista, sekä miehistä että naisista saavuttavat lukutaidon ja laskutaidon”. Pipliaseuran hankkeessa tuetaan syrjimättömyyttä tarjoamalla koulutusta lukutaidottomille naisille, jotka eivät ole päässeet kouluun.

Alkeislukutaitoa vahvistetaan lukupiireissä

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman maita ovat Etiopia, Kenia, Malawi, Tansania, Namibia ja Angola. Ohjelman tavoitteena on, että 20 000 naista oppii lukemaan. Vuonna 2023 Suomen Pipliaseuran tukemissa projekteissa oppilaita oli enemmän kuin koskaan aiemmin, viidessä maassa ja viidellä kielellä.

Vuonna 2023 lukutaito-ohjelman koulutuksiin osallistui yhteensä 4 001 oppilasta. Oppilaista 54 % jatkoi opiskelua lukupiireissä. Pipliaseuran tavoitteena on, että hankittu alkeislukutaito myös kehittyy, ja siksi jokaiselle kielelle laaditaan myös jatkolukumateriaaleja.

Vuonna 2023 valmistui lukukirjasia dhimban kielelle Namibiassa ja ohjelman Learn to read the Bible -materiaalia lomwen kielelle Malawissa. Malawissa lukutaitoluokille kehitettiin myös laskennon opetussuunnitelma ja opetusmateriaali jaon ja lomwen kielille. Näitä pilotoidaan vuonna 2024.

Tähän mennessä 15 895 ihmistä on saanut mahdollisuuden opintoihin hankkeessa. Siten vuoden 2023 loppuun mennessä ohjelman tavoitteesta oli saavutettu 79 %.

Asiantuntijat verkoston palveluksessa

Suomen Pipliaseurassa johtavana lukutaitotyön asiantuntijana toimii KM Ari Vitikainen, jonka työstä 10 % kohdistuu Yhtyneiden Raamattuseurojen hankekoordinaatioon.

Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön johtaja KT Kimmo Kosonen kehittää lukutaito-ohjelmia Yhtyneiden Raamattuseurojen piirissä, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Vuonna 2023 julkaistiin englanninkielinen hankesivusto, joka esittelee ohjelman kattavasti: www.piplia.fi/en/literacy-for-women-in-africa

Paikallinen osaaminen vahvistuu

Pipliaseurojen tavoitteena on, että paikalliset ottavat ajan kuluessa yhä enemmän vastuuta työstä. Vuonna 2023 Patrick Gondwe Malawin Pipliaseurasta ja Joseph Irungu Kenian Pipliaseurasta valmistuivat lukutaitotyön asiantuntijoiksi, ja eri maiden lukutaitokoordinaattorit kokoontuivat ensi kertaa vertaisoppimaan yhdessä.

Raamatun käyttö 

kaksi tyttöä sylikkäin katsovat ylöspäin

Suomen Pipliaseuralla on raamatunkäytön hankkeita Intiassa, Israelissa, Egyptissä, Kiinassa, Palestiinassa, ja Ukrainassa.

Vuonna 2023 Suomen Pipliaseuran varoilla muun muassa jaettiin Raamattuja Ukrainassa ja Israelissa, järjestettiin raamattutapahtumia lapsille Palestiinassa ja jaettiin Raamattuja näkövammaisille Intiassa. Piplia tuki myös kansainvälistä Raamatun digitaalisen julkaisualustan kehittämistä.

Egyptin Pipliaseuran pääsihteeri Amir Elhamy vieraili Suomessa elokuussa. Suomen tuella Egyptin Pipliaseuralle mm. järjestetään lastenleirejä ja jaetaan Raamattuja vähävaraisille. Egyptissä on myös tekeillä raamatunkäännös egyptinarabian puhekielelle. Käännöksen vaikutus ulottuu laajalle maan rajojen ulkopuolelle, koska sitä ymmärretään laajasti arabimaissa.

Egyptin Pipliaseuran tavoittavuutta kuvaa myös se, että sillä on 40 miljoonaa seuraajaa Facebookissa ja Instagramissa. Paikallisen pipliaseuran kehittämässä Raamattumaailmassa käy 10 000 lasta vuosittain.

Raamattu maailmanlaajuisesti 

Äidinkielinen Raamattu on tällä hetkellä 5,96 miljardin ihmisen ulottuvilla.

Vuonna 2023 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 106 eri kielellä, jotka tavoittavat 1,3 miljardia ihmistä. Ensi käännöksiä valmistui 72 kielellä, mukaan lukien 15 viittomakielistä raamatunkäännöstä. Uudistettuja käännöksiä julkaistiin 36 kielelle.

Maailmanlaajuisesti koko Raamattu oli vuoden lopussa käännetty 743 kielelle, Uusi testamentti 1 683 kielelle ja jokin raamatunosa 1 261 kielelle. 3 710 kielelle ei ole käännetty vielä mitään raamatuntekstiä.

Lue lisää: Kuinka monelle kielelle Raamattu on käännetty? 

Raamatun saavutettavuus vuonna 2023

Vuosi 2023 kotimaassa

Kotimaassa Psalmit 2024 -käännös hepreasta suomeksi valmistui vuoden 2023 aikana osana Vanhan testamentin VT2028-käännöshanketta. Vanhan testamentin kääntäminen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kärkihankkeita.

”Saamme uudella, raikkaalla suomen kielellä luettavaksemme Jumalan sanaa, psalmien tärkeitä, rohkaisevia ajatuksia. Kiitos kaikille työn parissa ahertaneille.” – arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Vuonna 2023 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuki VT2028-hankkeelle oli 250 000 euroa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko rahoittaa hankkeesta 65 % ja Suomen Pipliaseura 35 %. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto kustantavat edustajiensa työskentelyn hankkeen ekumeenisessa ohjausryhmässä. Piplia kerää omarahoitusosuuttaan myös yksityislahjoituksilla.

Psalmien päätoimisina kääntäjinä toimivat TT, FM Kirsi Valkama ja FT Katja Seutu. Hankkeen johtoryhmän muodostavat VT2028-projektijohtaja FM Terhi Huovari, johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija TT Seppo Sipilä, vanhempi teologinen asiantuntija TT Markku Kotila sekä Piplian toiminnanjohtaja TT Petri Merenlahti. Vanhan testamentin muita kirjoja kääntävät päätoimisesti TT Hanna Vanonen ja FT Tuomas Juntunen.

Ekumeeninen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa, ja käännöstyö eteni suunnitellusti. Piplian Markku Kotila toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Käännösprojektin sisällöllisiin kokouksiin osallistuu myös hankkeen johtoryhmä. Koko Vanha testamentti julkaistaan vuonna 2028.

Psalmeja konserteissa

Syksyllä 2023 Pipliaseuran ja Tommi Kalenius Kollektiivin Elämänpuu-konserteissa luettiin ennakkomaistiaisina otteita tulevasta psalmikäännöksestä. Konsertit viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea saivat hyvän vastaanoton.

Muu käännöstyö Suomessa

Käännöshankkeet kotimaisille vähemmistökielille jatkuivat. Inarinsaamen Uusi testamentti on tarkistusvaiheessa, romanikielessä aloitettiin Markuksen evankeliumin uudelleenkääntäminen, ja koltansaamen osalta koottiin työryhmä arvioimaan työn jatkoa.

Vuoden 2023 numeroita

Vuonna 2023 Pipliaseuran kokonaistuotto oli 2 266 730 euroa. Tuki seurakunnilta muodosti tuloista 67 % ja lahjoitukset yksityisiltä 23 %. Loput 10 % koostuivat pääosin ulkoministeriön hankerahoituksesta ja Suomen Vapaakirkon avustuksesta.

Talousarviomäärärahat evankelis-luterilaisilta seurakunnilta kasvoivat 5 %. Lahjoitukset yksityisiltä nousivat 2 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, ja yksityiset kuukausilahjoitukset nousivat 9 %.

Kansainvälisen työn menoista 74 % oli ohjelmarahoitusta ja 26 % tukitoimintointojen osuutta. Suomen Pipliaseuran asiantuntijoiden suorat henkilöstökulut hankkeille muodostivat 33 % ohjelmarahoituksesta.

Lisää Pipliaseuran vuoden 2023 tuotto- ja kulurakenteesta voi lukea alasivulta Tuotot ja kulut 2023.

Pipliaseura palvelee

Piplia palvelee seurakuntia

  • tarjoamme globaalikasvatusmateriaaleja monipuolisesti seurakuntien työalojen käyttöön
  • järjestämme globaalikasvatuskoulutuksia lähikoulutuksina ja webinaareina
  • päivitämme kuulumisia maailmalta -verkkosivuja, joiden kautta seurakunta saa ajankohtaiset tiedot tukemastaan työstä
  • järjestämme kuukausittaisia virikewebinaareja matalan kynnyksen työrukkasena
  • lähetämme kuukausittaisen palvelukirjeen ja vähintään kaksi kertaa vuodessa kuulumiskirjeen yhteistyösopimuskumppaneillemme

Piplian globaalikasvatus rakentaa ymmärrystä yhteisestä vastuusta maailmassa ja kehittää kansainvälistä ajattelutapaa. Sen ohjaavina periaatteina toimivat elinikäinen oppiminen ja kestävä kehitys.

Piplian jokavuotiset globaalikasvatusmateriaalit antavat äänen ja kasvot ihmisten erilaisille todellisuuksille ympäri maailmaa. Piplian tiimi tuottaa itse materiaalin yhteistyössä paikallisten Pipliaseurojen kanssa, mikä tekee materiaaleista autenttisia ja elämänläheisiä.

Piplia valmisteli syksyllä 2023 aineiston raamatunkäännöstyöstä Angolassa, jossa yksi tiimi vieraili haastattelu- ja kuvausmatkalla. Vuonna 2023 tehtiin toinen aineistomatka Intiaan. Vuodelle 2024 ei ole suunnitteilla aineistomatkaa, koska vuonna 2023 toteutui kaksi matkaa.
Vuonna 2022 uusia yhteistyösopimuksia seurakuntien kanssa solmittiin 11. Piplia osallistui myös ohjelmantuottajana useimpiin hiippakunnallisiin lähetystapahtumiin.

Raamatun käyttöä vahvistetaan

Kotimaassa vahvistetaan Raamatun käyttöön liittyviä palveluita

Pipliaseura julkaisi Piplian Raamattukurssin seurakuntien käyttöön syksyllä 2023. Kurssi on osallistava työkalu seurakuntien kasvatus- ja raamattutyöhön. Kokonaisuus on suunniteltu dialogiseksi ja ekumeeniseksi. Kurssin kehitystyössä ovat mukana Alankomaiden ja Saksan Pipliaseurat. Tulevana vuotena Pipliaseura kehittää Raamattukurssista version myös yksittäisille käyttäjille verkkoon.

Verkkopalveluissa Raamattua vuoden jokaiselle päivälle

Raamattu.fi-verkkopalvelu ja Piplia-sovellus palvelevat laajasti Raamatun lukijoita ja kuuntelijoita. Vuonna 2023 Raamattu.fi-palvelu uudistui, ja tarjoaa nyt myös ääniraamatut kuunneltavaksi. Palvelu on käyttäjille ilmainen, mutta se sisältää myös maksullisia lisäominaisuuksia. Piplia-sovellus uudistuu vuoden 2024 aikana. Raamatun tekstien ja ääniraamattujen lisäksi molemmissa on tarjolla paljon oheismateriaalia Raamatusta, lukuohjelmia sekä raamattumietiskelyitä.

Vuonna 2023 Raamattu.fi-palvelussa oli 1,5 miljoonaa käyntikertaa ja 325 000 kuunneltua Raamatun lukua. Piplia-sovelluksen käyttäjiä oli 32 600.

Tässä olen -materiaali tuo puhelimeen ilmaiseksi raamattumietiskelyn vuoden jokaiselle päivälle. Vuosittain uudistuvat hengelliset harjoitukset ovat luettavissa ja kuunneltavissa raamattu.fi-palvelussa ja Piplia-sovelluksessa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tuki äänitteen tuotantoa. Piplia kustansi Tässä olen -hartaudet myös pokkariksi.

Piplia.fi:ssä Arjen voimasanoja -blogi avaa näkökulmia Raamatun teksteihin. Kirjoittajina vuonna 2023 olivat muun muassa kirjailijat Hanna Kivisalo ja Joel Haahtela Piplian omien asiantuntijoiden lisäksi. Painettu Piplia-lehti ilmestyi neljä kertaa.

Kustannustoiminta

Pipliaseuran painettujen Raamattujen myynti Suomessa oli 52 453 koko Raamattua ja 1 339 Uutta testamenttia.

Uusimpana tuotteena julkaisimme Lapsen oman kylpyraamatun. Mustavalkoiset sivut saavat värit, kun kirja pääsee mukaan kylpyyn ja kastuu.

Pipliakauppa.fi palvelee seurakuntia ja sopimusasiakkaita, henkilöasiakkaita palvelee Sacrum.fi.