Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä, kirkkokahvit, leiri

Kesto

60min, lisätehtävän kanssa 70min

Teema

Arvot, yhdenvertaisuus, kulttuuri, usko, raamatunkäännöstyö

Tavoite

Osallistuja tunnistaa, miten sanavalinnat ovat yhteydessä identiteettiin. Osallistuja pohtii kielen erilaisten kirjoitusasujen taustalla olevia tunteita, ajatuksia ja uskomuksia. Osallistuja hahmottaa raamatunkäännöstyön merkityksellisyyden vähemmistökielen kontekstissa ekumeenisesti ja yhteiskunnallisesti.

Alue

Angola

Tarvikkeet

 • Tulosta tarvittava määrä liitteitä ”Kieli identiteetin rakennusaineena – kysely ja keskustelukysymykset” ja varaa kynä jokaiselle osallistujalle.
 • Halutessasi voit myös siirtää kysymykset digitaaliselle alustalle, esim Polly. Siinä tapauksessa varaudu näyttämään keskustelukysymykset osallistujille tykin kautta.
 • Printtaa itsellesi liite: Taustainfo: Angolan kielitilanteen erityispiirteitä tai avaa se käyttövalmiiksi tietokoneelle/kännykkään.
 • Datatykki ja PPT-esitys: ”Ikkunoita Angolaan” ja sen lisätietosivut.
 • Jos teette lisätehtävän, varaudu esittämään sivun alareunasta löytyvä video ”Raamatunkäännöstyö vahvistaa paikallista kieltä ja kultturia Angolassa” joko tämän sivun linkistä tai Piplian Yuotubesta.

Työskentelyn kulku

1.Aloitus 2min

Toivota osallistujat tervetulleeksi ja kerro työskentelyn tavoite.

2.Virittäytyminen 10min

Jaa jokaiselle osallistujalle kynä ja yksi kopio liitteestä ”Kysely ja keskustelukysymykset”. Ohjeista osallistuja täyttämään osio 1.

Kun jokainen on täyttänyt kyselyn osion 1, pyydä ottamaan pari tai ryhmä. Varmista että kaikki löytävät ryhmän turvallisesti ja/tai voivat halutessaan pohtia kysymyksiä yksin. Pyydä ryhmää keskustelemaan kyselymonisteessa olevista ensimmäisestä kysymysryppäästä (osio 1a).

 • Millaisia tunteita kyselyn täyttäminen herätti?
 • Millaista kyselyyn vastaaminen oli? Olivatko vastaukset itsestään selviä vai jouduitko miettimään? Jos vastaukset olivat itsestään selviä, mistä ”oikea” vastaus nousi? Missä olet oppinut ”oikean” kirjoitusasun?
 • Kuka päättää miten kieltä kirjoitetaan oikein?
 • Millaisia ajatuksia ja tunteita sinussa herättää, jos näet kieltä kirjoitettavan mielestäsi väärin?

3.Työskentely 15min

Pyydä pareja/ryhmiä kertomaan jotain keskustelustaan yhteisesti. Käytä edellä olevia kysymyksiä apuna koonnissa.

Kerro osallistujille vapaasti tai lue:

”Oikeinkirjoitukseen ja kirjoitusasuun liittyvät kysymykset ovat usein ajankohtaisia, kun vähemmistökielelle tehdään ensimmäistä kertaa kirjallisuutta, esimerkiksi käännetään Raamattua. Tällainen tilanne on parhaillaan meneillä Angolassa.”

Katsokaa yhdessä Power Point -esitys ”Ikkunoita Angolaan”. Esittäjän avuksi on liitteissä lisätietosivut, joita kannattaa hyödyntää.

Lisätehtävä:
Jos aikaa on käytettävissä enemmän kuin tunti, katsokaa lisäksi video: ”Raamatunkäännöstyö vahvistaa paikallista kieltä ja kulttuuria Angolassa”. Linkki videoon löytyy työskentelyn nettisivun alalaidasta ja Piplian YouTubesta.

Pyydä osallistujia palaamaan aluksi valitsemansa parin/ryhmän luo. Pyydä heitä keskustelemaan esityksen (ja videon) herättämistä tunteista ja ajatuksista esimerkiksi seuraavien apukysymysten kautta. Kysymykset ovat ensimmäisen kyselylomakkeen alareunassa (osio 1b). Ennen keskustelun aloitusta kerro vielä vapaasti tai lue osallistujille tiedot ”Taustainfo: Angolan kielitilanteen erityispiirteitä”.

 • Millaisia hankaluuksia arjessa voi aiheuttaa se, jos sanalla on 3-4 erilaista kirjoitusasua?
 • Miksi kielen kirjoitusasu herättää niin voimakkaita tunteita?
 • Kuka päättää, miten sana kuuluu kirjoittaa? Pitääkö kaikilla sanoilla olla yhtenäiset kirjoitusasut?
 • Voiko ihmisen valitsemasta kirjoitustavasta päätellä jotain?

4. Syventäminen 15min

Pyydä sitten osallistujia täyttämään kyselylomakkeen osio 2.

Ennen lomakkeen täyttämistä kerro omin sanoin tai lue osallistujille:

”Suomen kielestä on vaikea löytää sanojen kirjoitusasuun liittyviä esimerkkejä, jotka liittyisivät henkilön identiteettiin, esimerkiksi etnisesti tai uskonnollisesti. Sen sijaan sanavalintojen suhteen tällaisia esimerkkejä on runsaasti.”

Kun jokainen on täyttänyt kyselyn, pyydä osallistujia keskustelemaan kyselylomakkeessa olevista kysymyksistä.

 • Sanalistassa osa sanoista liittyi murteisiin tai maantieteelliseen alueeseen, osa kirkkokuntaan ja osa taas oli UT2020 raamatunkäännökseen tehtyjä uudistuksia. Mitä valitsemasi sanat kertovat sinusta? Mitä pystyisit päättelemään toisen tekemistä valinnoista?
 • Miten kielen kirjoitusasu tai sanavalinnat liittyvät identiteettiin?
 • Miten kielen kirjoitusasu tai sanavalinnat liittyvät uskonnolliseen identiteettiin?
 • Mitä jos Raamattuun päätyisi sellaisia kirjoitusmuotoja, jotka ovat sinulle vieraita, tai kuuluisivat toiselle kirkkokunnalle?

5. Yhteenveto 2min

Kokoa keskustelu yhteen ja kerro vielä lopuksi osallistujille vapaasti tai lue:

”Uskonnollinen identiteetti on sidottu sanoihin. Siksi raamatunkäännöstyössä sanojen valitseminen on sensitiivistä työtä ja merkittävää arjen ekumeniaa. Pipliaseurojen kääntämän Raamatun tavoitteena on olla kaikkien kristittyjen Raamattu, ei jonkun yksittäisen kirkkokunnan omaisuutta.”

6. Päätös 1min

Kiitä osallistujia yhteisestä pohdinnasta.

Tästä löydät työskentelyssä tarvittan videon

Voit ladata videon omalle laitteelle tästä.